Skriftlig spørsmål fra Liv Marit Moland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:318 (1998-99)
Innlevert: 02.06.1999
Sendt: 03.06.1999
Besvart: 10.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Jeg viser til brev av 17. nov. 1997 fra Miljøverndepartementet til Statens forurensingstilsyn. SFT har fått i oppdrag å sette i gang et arbeid med sikte på å gi kommunene adgang til å velge en to-delt beregningsmodell for vann- og avløpsgebyrer.
Når kan vi forvente at et forslag til endring av forskriften foreligger?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Statens forurensningstilsyn har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet forslag til endring av forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Forslaget har vært forelagt berørte departementer og vil bli sendt ut på alminnelig høring før sommeren.

Bakgrunnen for forslaget er en henvendelse i 1996 til Miljøverndepartementet fra en rekke organisasjoner (Huseiernes landsforbund, Norges huseierforbund, Forbrukerrådet, NHO, NBBL, NORVAR m.fl. i fellesskap) med forslag om å revidere dagens forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, slik at kommunene får mulighet til å dele kostnadene på vann- og avløpssektoren i en fast og en variabel gebyrdel.

Departementet slutter seg til dette forslaget ut fra begrunnelsen om at en todelt gebyrmodell vil kunne gi bedre samsvar mellom det brukerne må betale og det den mottatte ytelsen faktisk koster.I forslaget som nå skal sendes ut på alminnelig høring foreslås det i tillegg enkelte mindre endringer, bl.a at det skal åpnes for at den enkelte abonnent kan kreve at gebyret skal beregnes etter målt forbruk.