Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:319 (1998-99)
Innlevert: 03.06.1999
Sendt: 04.06.1999
Besvart: 09.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Nordmøre Politikammer har på sitt budsjett for 1999 fått en reduksjon i variable driftsutgifter på 35 prosent i forhold til 1998. Ifølge Justisdepartementet er gjennomsnittstallet for landets politikamre minus 13 prosent. Hva er årsaken til den sterke innstrammingen for Nordmøre Politikammers del, og hva kan justisministeren gjøre for å rette opp denne skjevheten?

Begrunnelse

Nordmøre Politidistrikt fikk en nominell budsjettøkning på kr 890.000 fra 1998 til 1999. Hovedsakelig på grunn av lønnsoppgjøret økte imidlertid de faste utgiftene med ca 2,88 millioner kroner. Dermed reduseres rammen for variable utgifter med nær to millioner kroner, fra 5,76 millioner i 1998 til 3,77 millioner i 1999.

Dersom Nordmøre Politidistrikt hadde fått en reduksjon tilsvarende gjennomsnittet for alle politikamre, det vil si 13 prosent, ville det ha hatt 1,24 mill. kroner mer å rutte med i år.

Politidistriktet får et eget kutt på 200.000 kroner i 1999 på grunn av et overforbruk som skyldes ekstraordinære forhold i 1998. Eksempelvis store utgifter i forbindelse med en Greenpeace-aksjon på kontinentalsokkelen, en stor narkotikasak med forgreininger til utlandet, og ekstraordinært mange og lange fangetransporter.

I regnskapsrapporten for første kvartal i år, har Nordmøre Politikammer stipulert overforbruk på ca to millioner kroner for 1999. Justisdepartementet har så langt ikke besvart dette.
Dersom ingenting gjøres, vil budsjettet måtte føre til dramatiske reduksjoner i virksomheten ved Nordmøre Politikammer.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: De totale ressurser til bekjempelse av kriminaliteten i Norge er økt betydelig de senere årene, bl.a. ved en sterk økning i antallet ansatte. Det har aldri vært mer ressurser til kriminalitetsbekjempelse i Norge enn det vi har i 1999.

I diskusjonen om politiets ressurser blir det svært ofte en ensidig fokusering på utviklingen i de variable midlene. De variable midlene utgjør dog ikke mer enn ca 10 % av de totale ressurser som fordeles til etaten.

Det faktum som ofte overses i en slik diskusjon er at samtlige politidistrikter får full kompensasjon for bl.a. lønn, fast overtid, faste tillegg etter tjenestelister, leiebiler i lensmannsetaten, renhold, husleie, brensel, renovasjon og bygningers drift etc. Det som da synes åpenbart er at det som er av den klart største betydning for politiets evne til å løse sine oppgaver er hvordan man utnytter de personellressurser man faktisk har.

Det er imidlertid riktig at budsjettet for politi- og lensmannsetaten for 1999 innebærer en innstramming i forhold til 1998 i de frie variable midlene. Dette betyr at etaten må legge vekt på å innrette tjenesten på en mer effektiv og kostnadsbevisst måte. Dette er en utfordring som også politi- og lensmannsetaten har, på linje med hva de fleste andre offentlige etater også må leve med i den økonomiske situasjon landet er i.

De tall som refereres i spørsmålet fra reprentanten Kongshaug som gjelder Nordmøre politidistrikt illustrerer at det er ulike måter å beregne endringer fra ett år til ett annet på. Det er ikke uvanlig at politidistriktenes bruk og tolkning av budsjett-tallene kan fravike noe fra de oversikter som departementet opererer med.

Nordmøre politidistrikt har også fått sin andel av den omtalte reduksjonen i variable midler, på linje med de øvrige politidistrikter. Det er imidlertid viktig for meg å meddele at det ikke har vært foretatt en vesentlig strengere vurdering av Nordmøres budsjettbehov enn for landets øvrige politidistrikter. Det er således ikke grunnlag for å hevde at det er en skjevhet som er oppstått i Nordmøre politidistrikts disfavør. For øvrig har departementet selvfølgelig merket seg politimesterens analyse av situasjonen i distriktet, og departementet vil følge utviklingen nøye.

Jeg kan for øvrig opplyse om at Justisdepartementet, i forbindelse med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 1999, har lagt opp til at Nordmøre politidistrikt skal få tildelt 2 nye politistillinger fra sommeren 1999.