Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:337 (1998-99)
Innlevert: 11.06.1999
Sendt: 14.06.1999
Besvart: 18.06.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Hva vil statsråden gjøre for at Posten oppfyller de kvalitets- og servicemål som Stortinget har satt for posttjenestene?

Begrunnelse

Ifølge henvendelser undertegnede har fått fra ulike deler av landet, yter landpostbudene "postkontortjenester" kun en gang uken. For en betydelig del av postens kunder er et tjenstetilbud av dette omfang lite tilfredsstillende.
Ifølge Aftenpostens aftenutgave 4. juni 1999 kommer tre av ti A-post-brev forsinket frem til adressat. I følge målsetningene vedtatt av Stortinget, skal minst 93 prosent av all A-post være adressat i hende dagen etter det er postlagt. Ifølge lederen for brevsenteret i Oslo, Inger Greve, har brevposten aldri vært så forsinket som de tre siste månedene.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: I konsesjonen til Posten, som er fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. oktober 1997, er det fastsatt krav om at minst 93 prosent av den prioriterte brevposten (A-post) skal foreligge hos mottaker senest dagen etter innleveringen. I konsesjonen er Posten pålagt å rapportere til Post- og teletilsynet om målinger på framsendingstider for konsesjonspålagte postsendinger. Det er konsulentselskapet Price Waterhouse Coopers som utfører kvalitetsmålinger for prioritert brevpost på oppdrag fra Posten. Kvalitetsmålinger for 1998 viste at 77,4 prosent av A-posten var framme hos mottaker dagen etter innlevering. Kvalitetsmåling for 1. kvartal 1999 har vist at 72,7 prosent av A-posten var framme hos mottaker dagen etter innlevering.

Posten har pekt på følgende hovedårsaker for den svake framsendingskvaliteten:

- Det stramme arbeidsmarkedet i Osloregionen har medført store mannskapsutskiftninger i distribusjonen i Oslo og deler av Akershus.

- Tekniske problemer ved innfasing av nye sorteringsmaskiner ved Postens brevsenter i Oslo.

- Svak regularitet for flytrafikken ved Gardermoen.

Svikt ved Postens brevsenter i Oslo har ifølge Posten hatt betydelig innvirkning på resultatet. Osloregionen har spesielt lav måloppnåelse som følge av dette, men problemene i Oslo forplanter seg til hele landet, siden hoveddelen av brevposten passerer gjennom denne regionen.

I Plan for Postens virksomhet (§10-planen 1998), som gjelder for perioden 1998-2000 (jf St.meld nr. 16 (1998-99)), har Postens styre understreket at en av hovedutfordringene for Posten er å forbedre service og kvalitet. God kvalitet på tjenestene er helt avgjørende for å kunne møte økt konkurranse og krav fra kundene. I §10-planen legger Postens styre særlig vekt på behovet for å forbedre kvaliteten når det gjelder framsendingstider.

Posten opplyser at det er satt inn flere tiltak på både lang og kort sikt for å forbedre framsendingskvaliteten. Følgende tiltak opplyses å være de viktigste:

- rekruttering av budpersonale i Osloregionen, særlig lørdagsvikarer

- omorganisering av budtjenesten

- gjennomføring av et opplæringsprogram om kvalitet for ansatte

- utvikling av et datasystem for å måle postmengder i de forskjellige ledd i logistikkjeden

- utvikling av en elektronisk rutetabell med detaljerte opplysninger om blant annet framsendingsveier og framsendingstider for de forskjellige produktene

- innkjøp og innfasing av nye sorteringsmaskiner ved brevsenteret i Oslo

- etablering av en egen kvalitetsavdeling i Posten Produksjon

- tiltak for å bedre gjennomstrømningen av post på Gardermoen.

Ifølge Posten har en bedret regularitet i flytrafikken, sammen med diverse interne tiltak ved brevsenteret i Oslo, resultert i klare forbedringer av framsendingskvaliteten den siste måneden. Dette er foreløpig ikke dokumentert fra Postens side.Jeg er svært opptatt av at kvalitetskravene i Postens konsesjon skal oppfylles, og jeg er derfor meget lite tilfreds med den svake framsendingskvaliteten som nå er situasjonen for Postens virksomhet. I samarbeid med Post- og teletilsynet vil jeg derfor følge nøye med i den videre utviklingen når det gjelder måloppnåelsen for framsending av A-post. Spesielt vil jeg følge med på hvilke effekter de iverksatte tiltak får.Når det gjelder Postens tilbud gjennom landpostbudtjenesten, opplyser Posten at faste husholdninger i landpostruter ordinært kan tilkalle landpostbudet én gang pr. uke på hverdager unntatt lørdag, for å ekspedere bokførte sendinger (dvs. sende postpakker og verdisendinger, foreta inn-/utbetalinger i Postbanken) ved/i sin bolig. Tilkallingen kan enten skje ved at kunden fester en gul brikke på postkassen eller ringer til postkontoret. I tillegg til den hjemmebaserte tjenesten kan kunder i landpostrutene møte opp ved rutetrasen og få utført posttjenester på de andre dagene (også lørdager). Utlevering av postpakker og verdisendinger skjer i prinsippet alle hverdager til de aktuelle kunder, dvs. uavhengig av om kunden har benyttet seg av tilkalling en annen dag i samme uke.

Landposttjenesten innebærer at postbudet oppsøker den enkelte bruker på hjemstedet (forretningsadresse ved næringsvirksomhet). Kombinasjonen av landpostbud og i hovedsak minst ett fast ekspedisjonssted (postkontor eller postfilial) i hver kommune er en løsning som totalt sett vil gi en tilfredsstillende tilgjengelighet til ekspedisjonstjenester i utkantområder. Jeg har tillit til at Posten organiserer sitt tilbud gjennom landposttjenesten ut fra en balansegang mellom brukernes behov og forsvarlig forretningsmessig drift. Ut fra de opplysninger jeg har fått fra Posten, synes selskapets opplegg med tilbud av ekspedisjonstjenester gjennom landposttjenesten én gang i uken å være tilstrekkelig for de fleste brukere i distriktene. Jeg er imidlertid kjent med at Posten i tillegg utøver en viss fleksibilitet i forhold til brukernes behov for bruk av landposttjenesten, noe jeg anser som helt nødvendig at selskapet gjør.