Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:338 (1998-99)
Innlevert: 11.06.1999
Sendt: 14.06.1999
Besvart: 21.06.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I brev fra A-etaten i Hordaland, 18.05.99, står det at PedLogs opplegg er godt tilpasset til problemer en navngitt søker har, men at opplegget ikke er godkjent som attføringstiltak. I svar fra KUF 08.06.99 går det fram at opplegger er godkjent, og bruk avhengig av at A-etaten finner det nødvendig og hensiktsmessig. Vil statsråden rydde opp og sørge for at A-etaten gir dette tilbudet til personer som har nytte av PedLog?

2 vedlegg til spørsmål:

Vedlegg 1.
Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 314 (1998-99) fra stortingsrepresentant Karin Andersen til Kirke-, utdannings- og forskningsministeren.
Ved henvendelse Stortingets Ekspedisjonskontor v/Asle Oliversen, telefon 23 31 35 66, kan opplysninger vedrørende spørsmål og svar gis.

Vedlegg 2.
Brev fra Arbeidsrådgivningskontoret i Hordaland Kalfarveien 31, 5018 Bergen, til Arbeidskontoret i Bergen sentrum.
Vedrørende: Kari Tynæs, FNR. 250274.25081.
Referanse: 611/99 IB.
Datert 18. mai 1999.

Begrunnelse

Legger ved svar fra Kirke,- utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun og brev fra A-etaten i Hordaland om saken.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Spørsmålet tar utgangspunkt i at PedLogs opplæringstilbud skal være godkjent som attføringstiltak. Dette må bero på en misforståelse av et svar fra statsråd Lilletun, 08.06.99. Det er ikke slik at PedLog er godkjent som attføringsinstitusjon. Så vidt Arbeids- og administrasjonsdepartementet er kjent med, fyller PedLog heller ikke vilkåret om at utdanningen gir rett til å oppta lån i Statens lånekasse for utdanning.

Forutsetningene og rammene for bruk av attføringsstønad er nedfelt i folketrygdloven §§ 11-5, 11-6 og 11-7. Utgangspunktet for å få rett til attføringsytelser er at vedkommende på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt eller har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket, jf § 11-5.

Ytelser etter folketrygdlovens kapittel 11 kan gis i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at vedkommende skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid, jf § 11-6.

Attføringsstønad ytes når vedkommende gjennomfører et yrkesrettet attføringstiltak. Blant de tiltak som nevnes, er trening og behandling i godkjent attføringsinstitusjon og opplæring, trening og arbeidstilvenning ved skole, kurs, bedrift e.l., jf § 11-7.

I medhold av § 11-7 har Arbeids- og administrasjonsdepartementet gitt forskrift 30.09.93 om attføringsstønad. Denne definerer nærmere vilkårene for bruk av attføringsstønaden. Ett vilkår for bruk av slik stønad i forbindelse med utdanning/opplæring er at opplæringen foregår i en institusjon er godkjent som attføringsinstitusjon. Dette er gjerne institusjoner som over lang tid har tilbudt spesialopplæring til personer med spesielle funksjonshemninger.

Den andre ordningen er basert på bruk av andre utdannings-/opplæringstilbud etter en individuell vurdering av om tiltaket vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for at den enkelte skal bli i stand til å komme i arbeid. Slik utdanning/opplæring skjer normalt innenfor offentlige utdanningsinstitusjoner. Men også andre, private virksomheter eller institusjoner kan brukes. Vilkåret er at utdanningen/opplæringen gir rett til lån fra Statens lånekasse for utdanning.

På grunnlag av gjeldende lov- og regelverk ser det ut til at arbeidsmarkedsetaten ikke kan bruke PedLogs tilbud som attføringstiltak for personer på yrkesrettet attføring med rett til attføringsstønad, med unntak av når dette skjer som AMO-kurs. På denne bakgrunn vil Arbeids- og administrasjonsdepartementet be Arbeidsdirektoratet om en vurdering av om reglene er egnet for å kunne å kunne bruke aktuelle utdannings/opplæringstilbydere som gir tilbud til personer under yrkesrettet attføring med lese- og skrivevansker.

Jeg vil derfor komme nærmere tilbake til saken på et senere tidspunkt.