Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:339 (1998-99)
Innlevert: 11.06.1999
Sendt: 14.06.1999
Besvart: 18.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): To serbiske studenter prøvespilte for opptak til Musikkonservatoriet, NTNU i mars. Begge passerte prøven og fikk skriftlig beskjed om det. De fikk mangelfulle opplysninger om videre krav for å bli opptatt. Krigen har gjort det umulig å ta tiltak for å fylle kravene. Nå er det ekstra viktig å gi også serbisk ungdom er sjanse til utdanning og til å delta i kulturutveksling. Vil statsråden ta et initiativ slik at det blir mulig for de to å studere musikk ved Musikkkonservatoriet fra høsten av?

Begrunnelse

Barnebarn av Blagoje Marinkovic, som var etter 2. verdenskrig har engasjert seg i kultur- og vennskapsarbeid mellom Norge og Jugoslavia, Majda (17) og en jevnaldrende venn, Branko Dinovic, kom til Trondheim for å prøvespille for opptak ved Konservatoriet. Tilbake til Jugoslavia fikk de beskjed om at de på prøvespilletidspunktet måtte ha tatt eksamen fra videregående skole, og ta engelsk- og norskprøver for å være kvalifisert å studere. Disse opplysningene ble ikke gitt de før de prøvespilte.

Avsluttende eksamen ved videregående skole er nå avlagt. NTNU krever "Toefl-test" som under nornale omstendigheter kunne vært avlagt i Beograd før ankomst til Norge. Men British Council har stengt kontoret i Beograd. Det sier seg sjøl at under de forholdene som har vært i Beograd har det heller ikke vært mulig å tilegne seg norskkunskaper (jfr. Ljubisa Rajic sine brev i Dagbladet). Jeg viser til at det ved studentutvekslingsprogram ved Høgskolen i Oslo og UiO ikke kreves norskkunnskaper ved opptak. Jeg viser videre til at disse to ungdommene skal studere musikk. I den situasjonen som har vært, der serbiske opposisjonelle, intellektuelle og kunstnere har vært presset fra to hold, mener jeg vi bør vise raushet og gjøre de nødvendige unntak som vil gjøre det mulig for de to å studere musikk ved Konservatoriet i Trondheim. Saken må løses ved et samarbeid med NTNU og UDI. Jeg ber om at statsråden tar initiativ for å løse saken.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Spørsmålet gjelder studieretten til to 17 år gamle serbiske søkere til Musikkonservatoriet

ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Jeg gjør oppmerksom på at opptaket til dette musikkstudiet ikke er en del av det samordnede opptaket til høgre utdanning.

Søknadsfristen for studiet er 1. februar. For de to serbiske søkerne opplyser NTNU at det på søknadstidspunktet viste seg at de ikke oppfylte utdanningskravene for opptak til høgre utdanning. Disse kravene følger av regler fastsatt med hjemmel i § 37 i lov om universiteter og høgskoler. For søkere fra Jugoslavia blir det stilt krav om fullført videregående skole, og bestått engelskprøve (TOEFL-test) og kompetanse i norsk.

Musikkonservatoriet har av kapasitetsomsyn grenser for hvor mange søkere det kan ta opp. De to serbiske søkerne er etter opplysninger fra NTNU ikke flyktninger. På grunn av situasjonen i Beograd har det ikke vært mulig å ta engelskprøve (TOEFL-test) ved British Council i Beograd. Det blir også hevdet at det på grunn av situasjonen ikke har vært mulig å studere norsk i Beograd.

NTNU opplyser at søkerne ved innkalling til prøvespilling, ble gjort oppmerksomme på de norske kravene til generell studiekompetanse. De ble videre gjort oppmerksomme på disse kravene i et møte ved NTNU i forbindelse med opptaksprøvene.

NTNU har lagt til grunn at de to serbiske søkerne skal behandles på samme måte som andre søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn. Henvisningen fra representanten Ågot Valle, til andre språkkrav ved studentutveksling ved Høgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo, gjelder ikke opptak til ordinære studium, som denne saken handler om. Undervisningen ved Musikkonservatoriet blir bare holdt på norsk, i samsvar med hovedregelen i lov om universiteter og høgskoler § 2 nr. 7. NTNU har opplyst at det på grunnlag av ressurssituasjonen og av hensyn til andre studenter ved Musikkonservatoriet ikke kan tilby spesialundervisning på engelsk eller andre språk.

NTNU har opplyst at det likevel gjerne vil gjøre sitt for å legge til rette for særordninger for de som har kommet i en vanskelig situasjon på grunn av krigen i Jugoslavia. Under forutsetning av at de to serbiske søkerne har bestått sine avsluttende eksamener fra videregående skole i Jugoslavia, vil NTNU derfor tilby dem å gjennomføre innføringsprogrammet i norsk for utenlandske studentar og å ta engelskprøve (TOEFL-test) i Trondheim. Dette innebærer i praksis at de kan spare ett år i forhold til andre utenlandske søkere. NTNU vil også garantere for opptak til Musikkonservatoriet etter bestått norskkurs og bestått engelskprøve.

Fra Justisdepartementet har jeg fått opplyst at det avgjørende vilkåret for rett til opphold i Norge i forbindelse med studium, er at det eksisterer et tilsagn om opptak ved godkjent studieinstitusjon i Norge, og at det blir fremmet en søknad overfor utlendingsmyndighetene på dette grunnlag. Søknad om rett til opphold må sendes fra hjemlandet. En eventuell søknad vil bli behandlet av Utlendingsdirektoratet. Utlendingsdirektoratet har per i dag ikke registrert slik søknad frå de to serbiske søkerne.