Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:341 (1998-99)
Innlevert: 14.06.1999
Sendt: 14.06.1999
Besvart: 17.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Det er ved behandling av omfattende sivile saker i herreds- og byrettene ingen lovhjemmel for å avvikle hovedforhandlingen med såkalt forsterket rett, slik det er hjemmel for i alvorlige straffesaker. Enkelte sivile saker kan være svært krevende både tidsmessig, bevismessig og juridisk. For slike saker kan det være behov for å styrke rettens sammensetning ved å sette rett med forsterket rett. Er statsråden enig i at det kan være et behov for å endre tml.§ 323, slik at dette blir mulig?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg er enig med stortingsrepresentanten i at det bør vurderes om det er et behov for innføre en adgang til å styrke rettens sammensetning i sivile saker som er særskilt omfattende eller kompliserte, eller der det foreligger andre særlige grunner.

I brev av 26. februar 1999 til Justisdepartementet fremmet Justitiarius i Stavanger byrett et forslag om å endre tvistemålsloven § 323. Forslaget går ut på å innføre en adgang for domstolens leder til å bestemme at retten skal settes med to fagdommere og tre meddommere i sivile saker som er særlig omfattende, eller hvor andre særlige grunner foreligger. Et lignende forslag, dog noe annerledes begrunnet og ikke begrenset til to fagdommere, er fremmet av Strukturutvalget for herreds- og byrettene i utredningen "Domstolene i første instans" som ble avgitt til Justisdepartementet i mai i år.

Jeg er i disse dager i ferd med å ferdigstille arbeidet med et høringsbrev med forslag til diverse endringer i rettergangslovgivningen. Forslaget fra Stavanger byrett vil bli tatt inn i dette brevet og sendt ut på høring. Også Strukturutvalgets utredning vil om kort tid bli sendt ut på høring.

På bakgrunn av høringsuttalelsene, vil jeg vurdere om det over nyttår skal fremmes en separat odelstingsproposisjon med forslag om å innføre en adgang til å styrke rettens sammensetning i enkelte sivile saker.