Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:342 (1998-99)
Innlevert: 14.06.1999
Sendt: 15.06.1999
Besvart: 18.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Politihøgskolens budsjett for 1999 er redusert med ca. 8 mill. kroner i forhold til 1998. Dette har medført at styret ved Politihøgskolen har redusert etter- og videreutdanningen med 70%, blant annet er samtlige narkotikakurs blitt kansellert og nedskjæringene rammer også utdannelse i politiledelse. Er justisministeren tilfreds med at dette tilbudet er redusert så drastisk, og at Politihøgskolen ikke kan tilby etterutdannelse i noe så sentralt som narkotikaproblematikken og politiledelse?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I St.prp. nr. 1 for budsjetterminen 1999 har denne regjering sagt at den restriktive narkotikapolitikken skal videreføres. Det poengteres at politiets innsats stadig må effektiviseres og forbedres. Samarbeid med tollvesenet er viktig. Det forebyggende arbeid skal prioriteres, særskilt overfor ungdom i miljøer der ecstasy og andre "designer drugs" omsettes og brukes. Samarbeidet internasjonalt skal styrkes og videreutvikles.

Norsk politi, sentralt og lokalt, har i betydelig grad skaffet seg den nødvendige kompetanse, men jeg er klar over at det er et stigende krav til kunnskapsnivået innen denne spesielle forebyggende og etterforskingstjeneste i politiet.

Det kan opplyses at i løpet av de siste seks år er utdannet 263 polititjenestemenn på narkotikaetterforskningskurs II og 117 på trinn III, til sammen 380 tjenestemenn. På grunnkurset trinn III ble det fra høsten 1998 gjennomført to temadager for studentene i "Tegn og symptomer", dvs. å tolke og gjenkjenne effekten av forskjellige typer rusmidler på innbrakte. Dette er et nytt tilbud for grunnutdanningen. Regionalt er det avviklet narkotikakurs I for 216 tjenestemenn.

Når det gjelder lederutviklingen viser jeg også til St.pr. nr. 1 side 78, sitat: "Lederutdanningen prioriteres fortsatt".

Det kan opplyses at Politihøgskolen fortløpende avvikler LOU-kurs (Kurs i ledelse og organisasjonsutvikling) med målstyringsmoduler. LOU I er hittil i år avviklet med 48 deltakere og LOU II som prøveprosjekt med 25 deltakere. Det er også avviklet funksjonsrettet lederkurs for 25 vaktsjefer og 25 UEH ledere og det skal gjennomføres utdanning for politidistriktenes staber med 90 deltakere fra ca. 12 politidistrikt. Politihøgskolen opplyser at de utnytter kapasiteten til lederopplæringen maksimalt.

Sentralt har departementet tildelt stipend av ulike beløp i 1999 til 33 tjenestemenn til kurs og kompetanseutvikling, herav kan 13 kursopplegg defineres som lederutdannelse.

Politihøgskolens styre behandlet høgskolens budsjett i møte 18. februar 1999. Fra vedtaket siteres pkt. 1:

"Styret godkjenner budsjettforslaget for 1999 med følgende endring: Timetallet i grunnutdanningen opprettholdes. Dekning finnes innenfor grunnutdanningens budsjett.

Etterutdanningstilbudet vurderes med sikte på å finne mulighet for å gjennomføre kurs i narkotikaetterforsking og forebyggende tjeneste. "

Rammene for grunnutdanningen og etterutdanningen ble da bestemt, og det er opp til skolens ledelse å prioritere innenfor disse. Timetallet for grunnutdanningen opprettholdes, og som følge av dette reduseres ikke den grunnleggende narkotikautdannelse for studentene. I tillegg er det, som nevnt, gjennomført to temadager på grunnutdanningen. Høgskolens plan var å gjennomføre to etterutdanningskurs i narkotikaetterforskning i 1999 (trinn II og III). Kurset for trinn II ble gjennomført i mars etter oppsatt kjøreplan. Kurs i forebyggende tjeneste ble utlyst, men det meldte seg for få søkere til at kurset kunne gjennomføres.

Som vist har høgskolens styre allerede gitt de nødvendige direktiver for å ivareta Stortingets og denne regjerings forutsetninger for å øke kompetansen og bekjempe narkotikakriminaliteten spesielt. Jeg kan for øvrig orientere om at reduksjonen i etter- og videreutdanningen ikke er på 70 %, men 44 %.Jeg har full tillit til at Politihøgskolens ledelse og administrasjon gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre politiet tilfredsstillende kompetanse på områdene som det spørres om.