Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:344 (1998-99)
Innlevert: 15.06.1999
Sendt: 16.06.1999
Besvart: 18.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Lærerutdanningsloven gir i dag adgang til å bruke ufaglærte ved midlertidig ansettelse eller vikariater. Praksis i mange kommuner har imidlertid utviklet seg slik at ufaglærte lærere tilkalles til vikartimer, selv om faglærte lærere er tilgjengelige.
Hva vil Statsråden gjøre for å sikre at kommunene benytter faglærte lærere i vikariater, når disse er disponible?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Etter lærerutdanningsloven § 12 nr. 2 er vikariater unntatt fra kravene om lærerutdanning. Dette betyr at det etter dagens lovgivning er tillatt å tilsette ufaglærte i vikariater.

Den nye opplæringsloven opphever den generelle adgangen til å tilsette ufaglærte som vikarer. Kompetansekravene i opplæringsloven § 10-1 med forskrifter skal gjelde også for personer som skal tilsettes i vikariater.

Opplæringsloven § 10-6 gjør unntak fra kompetansekravene når det ikke er kvalifiserte søkere. Dette unntaket vil også gjelde for tilsetting i vikariater.

Dette betyr at den nye opplæringsloven vil sette strengere rammer for tilsetting av ufaglærte som vikarer. Slike tilsettinger må begrenses til de unntakstilfellene der skoleeieren ikke har andre søkere enn den ufaglærte.

Opplæringsloven trer i kraft 1. august 1999. Jeg mener den nye loven må få virke en tid før det vurderes ytterligere tiltak for å sikre at kommunene i størst mulig grad bruker faglært personale som vikarer.