Skriftlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:346 (1998-99)
Innlevert: 16.06.1999
Sendt: 16.06.1999
Besvart: 18.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Vi konstaterer at det snart vil være kulturskoler med et bredt kulturtilbud i hele landet. Vi er kjent med at departementet har fått utarbeidet en utredning: "Kulturskolen - kunststykket i kommunenes satsing for et rikere lokalmiljø."
Når vil Stortinget få fremlagt den omtalte utredningen om kulturskoler til behandling, og vil regjeringen bidra til at kulturskoleideen blir et internasjonalt tiltak?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Etter at Stortinget vedtok å lovhjemle at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud satte Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ned en arbeidsgruppe som fikk følgende mandat:

- Oppsummere erfaringer fra forsøk med musikkskoler og forsøk med kunstskoler og andre kulturaktiviteter med tanke på framtidig organisering og innhold i musikk- og kulturskoler etter § 42 c i lov om grunnskolen.

- Utarbeide forslag til modeller for innhold og organisering som kan bidra til god tilrettelegging og innholdsmessig utvikling av musikk- og kulturskoletilbudet.

- Utarbeide forslag til modeller for samarbeid mellom musikk- og kulturskoler og barnehager, skoler, skolefritidsordninger og det frivillige kulturtilbudet for barn og unge.

- Utarbeide utkast til veiledning om organisering og innhold i det framtidige musikk- og kulturskoletilbudet.Departementet har sendt arbeidsgruppas utredning til høring. Høringsfristen er satt til 1. september d å.

Etter at høringssvarene er oppsummert vil departementet vurdere den videre oppfølgingen.

Musikk- og kulturskoler er et kommunalt tiltak, og de fleste kommunene er medlemmer i Norsk Musikk- og Kulturskoleråd. Organisasjonen er blant annet medlem av European Music Union og står for presentasjonen av musikk- og kulturskolene internasjonalt. Departementet støtter dette arbeidet gjennom prosjekttilskudd.