Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:349 (1998-99)
Innlevert: 16.06.1999
Sendt: 17.06.1999
Besvart: 23.06.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Ifølge Hamar Arbeiderblad 10. juni i år vil hovedutvalgslederen for samferdsel og næring i Hedmark "ta styringa på Rørosbanen". I den forbidelse vil det være interessant å vite hvor mye henholdsvis vedlikehold og drift utgjør for person- og godstrafikken på strekningen Hamar/Tynset, og hvor mye gods og antall personer som transporteres på samme strekning?

Begrunnelse

Hovedutvalgslederen for samferdsel og næring i Hedmark har henvendt seg til NSB-sjef Osmund Ueland og ber om at fylkeskommunen får styringen av Rørosbanen. På den måten kan fylkeskommunen ta hånd om kollektivtransporten, sier hovedutvalgslederen. Riktignok vil han "ikke kjøpe Rørosbanen", men han vil allikevel "fristille Rørosbanen fra NSB slik at Rørosbanen kan styres fra Hedmark og ikke fra NSBs hovedkvarter". Han vil ha NSB som operatør av togene og Jernbaneverket skal fortsatt eie anleggene. Hovedutvalgslederen vil dessuten at fylket skal overta ansvaret for både fylkes- og riksveiene, slik at investeringene på vei og bane kan sees i sammenheng. Dette vil gi et "overordnet grep", ifølge hovedutvalgslederen. Dette "overordnete grepet" ble for øvrig effektivt demonstrert da Arbeiderpartiet og SV i Fylkestinget i Hedmark 15. ds. overprøvde et tidligere vedtak i samferdselsutvalget om å tillate ekspressrute med buss på dagtid mellom Oslo og Trondheim gjennom Østerdalen. Med dette vedtaket, som også setter nattruten i fare, er fylket satt ytterlige tilbake i forhold til en moderne kommunikasjonsstruktur.

Kollektivtrafikken og standarden på både på vei og jernbane er fra før skandaløst dårlig i denne delen av Hedmark. Gjennom den effektiviseringsgevinst som må antas å være en underliggende premiss for forslaget fra hovedutvalgslederen, bør både publikum, fylket og staten ha mye å spare. Selv om det kan synes noe merkelig at ikke også Vegdirektøren er invitert til drøftelsene, vil jeg sette pris på statsrådens vurdering av forslaget, sett i relasjon til ovennevnte vedtak og til det tallmaterialet jeg har bedt om i spørsmålet. Ethvert forslag som kan bidra til å løse de vanskelige kommunikasjonsforholdene i Hedmark trenger en avklaring før fylkestingsvalget.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Jernbaneverket har gitt følgende opplysninger vedr. de siste års drift- og vedlikeholdsutgifter på strekningen Hamar - Tynset (221 km):

Driftsutgifter pr. år: 18 mill. kr.

Vedlikeholdsutgifter: For 1999 er det budsjettert med om lag 14 mill. kr til vedlikehold av strekningen Hamar - Tynset. I perioden 1995-98 var vedlikeholdsutgiftene til banestrekningen på ca. 1 mill. kr pr. år.

Transportmengden på Rørosbanen er som følger:

Godstransport: 6 tog pr. uke i 1999.

Persontrafikk: 157 340 personer benyttet seg av regiontogtilbudet i 1998 (tellepunkt Hamar).

Regiontogene som trafikkerer Rørosbanen omfattes av ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester. Innenfor vedtatt bevilgning 1999 på kap.1351, post 70 Betaling for persontransporttjenester, jf. St.prp. nr. 1/Budsjett-innst. S. nr. 13 (1998-99) er det budsjettert med om lag 40 mill. kr til regiontogtilbudet på Rørosbanen.