Skriftlig spørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:357 (1998-99)
Innlevert: 18.06.1999
Sendt: 21.06.1999
Besvart: 25.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Hvorfor er det gitt feilaktige opplysninger vedrørende tidspunkt for undertegnelsen av Memorandum of Understanding - RENC Joint Venture?

Begrunnelse

I forbindelse med etableringen av PRIMAR/ECC AS har jeg i spørretimen stilt spørsmål til miljøvernministeren (besvart av næringsministeren 28.04.99) og stilt skriftlig spørsmål til næringsministeren (besvart 27.05.99).

Ved begge anledninger har temaet om offentliggjøring av dokumenter i sakens anledning stått sentralt, bl.a. avtalen "Memorandum of Understanding" mellom The United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) og Statens kartverk.

På vegne av C-map Norway AS har advokatfirmaet Dege & Co flere ganger forsøkt å få denne avtalen offentliggjort.

Statens kartverk representert ved sin advokat har meddelt at avtalen ikke kunne utleveres fordi den angivelig ikke skulle være signert av partene. Opplysningene om at avtalen ikke er signert fremkommer i fax av 05.03.99, 13.04.99, 20.04.99, 22.04.99 fra advokatene Deloitte & Touche til Dege & Co og bekreftes ved departementets brev av 27.04.99 også til Dege & Co.

Offentliggjøring av avtalen imidlertid at avtalen er signert av partene den 31. desember 1998.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Avtalen "Memorandum of Understanding - RENC Joint Venture" (MoU) er inngått mellom Statens kartverk (SK) og det britiske sjøkartverket, United Kingdom Hydrographic Office (UKHO). Jeg har forelagt spørsmålet fra representanten Rasmussen for Kartverkssjefen og han har gitt følgende redegjørelse:

"Avtalen ble opprinnelig signert 27. januar 1999 av avtalepartnerne, Chief Executive Officer ved UKHO kontreadmiral John Clarke og kartverksjef Knut Flåthen, som representanter for hhv det britiske forsvarsdepartementet og det norske miljøverndepartementet.

Datoen 31.12.1998 ble valgt pga at det fra begge parter var ønskelig at MoUen var gjeldende og bindende for hele regnskapsåret 1999. For Norge var dette særdeles viktig pga at den forpliktet UKHO til å sende deler av sin stab til Stavanger samt å dele alle påløpende utgifter for driften av det europeiske elektroniske sjøkartsenteret, med Statens kartverk.

Til tross for at MoUen i praksis ikke kunne gjøres gjeldende før den var godkjent i det britiske forsvarsdepartementet og i MD var partene enige om at den skulle ha tilbakevirkende kraft.

27. april ble MoUen endelig godkjent i MD uten behov for endringer i den opprinnelige teksten. Før denne datoen var den godkjent av de britiske myndighetene."

Departementet har i brev av 27. april 1999 til Dege & Co foretatt en selvstendig vurdering av spørsmålet om offentlighet. I brevet er det presisert at inngåelse av denne type avtaler ligger innenfor et departements ansvarsområde, og at når avtalen er undertegnet ville den bli offentlig. MoUen var ikke å anse som underskrevet med endelig virkning før departementets samtykke forelå. Umiddelbart etter departementets samtykke til underskrift forelå, ble avtalen gjort offentlig av SK.

På denne bakgrunnen kan jeg ikke se at det fra departementets side er gitt feilaktige opplysninger.