Skriftlig spørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:356 (1998-99)
Innlevert: 18.06.1999
Sendt: 21.06.1999
Besvart: 24.06.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Jeg stiller meg uforstående til at rapporten vedrørende de konkurransemessige aspektene ved etableringen av EEC AS hemmeligholdes for de berørte parter. Hvordan forklarer statsråden at rapporten, hvis konklusjonen synes entydig og oppklarende, ikke offentliggjøres når rapporten er en vurdering av et kjent forretningskonsept og konklusjonen kunne vært avklarende for berørte parter?

Begrunnelse

I forbindelse med etablering av ECC AS fremgår det av svaret til undertegnede 27.05.99, at departementet har engasjert et advokatfirma som har sett på de konkurransemessige aspektene ved saken med hensyn til EØS-regelverket.
Konklusjonen i rapporten er ifølge departementet at PRIMAR/ECC AS virksomhet ikke kommer i konflikt med disse konkurransereglene.

For berørte firma, som for eksempel C-map Norway AS, er vurderingen og konklusjonen i forhold til EØS-regelverket av den aller største betydning, både i forhold til forretningsdrift og videre strategier.

Ut i fra statsrådens uttrykte forhold til offentlighet i forvaltningen, synes konklusjonen om hemmelighold av denne vurderingen mildt sagt merkelig.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Etableringen av ECC AS er omtalt i St prp nr 67 (1998-99) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999, under kap. 949, med forslag om bevilgning på i alt 30 millioner kroner til opprettelsen av et ECC AS som et statlig aksjeselskap.

Opprettelsen av ECC AS innebærer en kommersialisering av en virksomhet i randsonen av offentlig forvaltning.

NHD engasjerte høsten 1998 advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund som så på de konkurransemessige aspektene ved saken, og som vurderte etableringen av selskapet med hensyn til EØS-regelverket. Konklusjonen i rapporten er at ECC/PRIMARs virksomhet ikke kommer i konflikt med konkurransereglene.

Rapporten er bestilt og betalt av departementet for internt bruk. Dokumentet inneholder forretningsmessige vurderinger, og er derfor unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 5. Meroffentlighet er vurdert, men det er avslått med den begrunnelse som er angitt ovenfor.