Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:362 (1998-99)
Innlevert: 21.06.1999
Sendt: 22.06.1999
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Vil statsråden, som den ansvarlige for reindrifta, gå inn for at det ikke tillates forhåndstiltredelse når saken om gjennomføring av sammenbinding av Mauken og Blåtind skytefelt kommer opp i regjeringen?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt og sammenbinde skytefeltene Mauken og Blåtind. Like etterpå ble Norge meldt inn for ILO-domstolen med påstand om brudd mot urbefolkninga sine rettigheter. Stortinget forutsatte at det fortsatt skulle være mulig å drive reindrift i området, men bl.a har et enstemmig sameting, reindriftsforvaltningen og tidligere statskonsulent for reindrifta, Loyd Vilmo hevdet at en sammenbinding vil fjerne driftsgrunnlaget for reindrifta i Mauken reinbeitedistrikt-

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Det reises i brevet spørsmål om hvordan jeg vil forholde meg ved behandlingen av en sak som eventuelt måtte komme opp i Regjeringen. I en slik situasjon må jeg da ta standpunkt til det som blir framlagt for Regjeringen. Jeg finner det derfor ikke riktig å ta stilling til dette på forhånd.