Skriftlig spørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:366 (1998-99)
Innlevert: 24.06.1999
Sendt: 24.06.1999
Besvart: 02.07.1999 av finansminister Gudmund Restad

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): I børsforskriften § 6-1 3. ledd fastholdes kravet om at årsregnskapet for børsnoterte selskap skal revideres av statsautorisert revisor.
Hvilke grunnleggende innvendinger har Oslo Børs som begrunnelse for at kravet til statsautorisert revisor skal videresføres?

Begrunnelse

Under Stortingets behandling av Ot. prp. nr. 75 gikk et klart flertall inn for å oppheve lovskillet mellom registrerte revisorer og statsautoriserte revisorer. Sammenholdt med flertallets klare og prinsipielle merknader vedrørende opphevelse av lovskillet, er ovennevnte forskrift i "utakt" med flertallets syn.
I innstilling O. nr. 25 vedrørende særskilte krav til revisjonskompetansen i børsnoterte selskaper, sier flertallet eksplisitt: " Flertallet er enig med Regjeringen i at det kan være forhold som taler for at det stilles særlige krav til revisjonskompetansen i forhold til børsnoterte selskaper. Det er imidlertid heller ikke her gitt at dette bør materialisere seg i et krav til revisors tittel, men snarere til revisjonsselskapets kapasitet og samlede kompetanse. Hvorvidt det skal stilles krav om dette er en vurdering som bør tilligge Oslo Børs."
Flertallet la i denne merknaden til grunn at en overlater til Oslo Børs å vurdere om særskilte krav til revisjonskompetansen i børsnoterte selskap - krav som går utover krav til revisors tittel.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Jeg antar at spørsmålet er hvilken begrunnelse som ligger til grunn for et krav om statsautorisert revisor for selskaper med børsnoterte aksjer.

I Ot.prp. nr. 75 (1997-98) fremgikk det at departementet legger stor vekt på å sikre at revisor som reviderer årsregnskap i "børsnoterte foretak" har tilstrekkelig kompetanse. Jeg viser til følgende uttalelser på side 26 i proposisjonen:

"Departementet viser på den annen side til utvalgets vurdering av at selskaper som er børsnoterte eller er av en viss størrelse må antas å være mer komplisert å revidere enn de fleste små foretak. Departementet legger vekt på at det ofte vil være større verdier involvert og dermed større risiko for negative virkninger ved eventuelle feil fra revisors side ved revisjon av slike selskaper.

Særlig når det gjelder børsnoterte foretak ser departementet et større behov for krav om revisor med et høyt kompetansenivå. Markedsmessige hensyn tilsier at disse foretakenes regnskaper og revisjonen av regnskapene holder et høyt kvalitetsnivå.

Som det fremgår i kap. 6 foreslår departementet ingen utvidelse av det alminnelige revisorstudiet. En statsautorisert revisor vil således etter departementets forslag fortsatt ha 1 ½ år lenger utdanning enn en registrert revisor. Dette taler etter departementets syn for å forbeholde den antatt vanskeligste revisjonen for de statsautoriserte revisorene. Departementet antar derfor etter en helhetsvurdering at det er grunn til fortsatt å stille krav om statsautorisert revisor for visse foretak."

Da flertallet under Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 75 (1997-98) gikk inn for ikke å videreføre kravet om statsautorisert revisor i visse foretak, ble det samtidig forutsatt at det skulle være opp til Oslo Børs å vurdere behovet for et slikt krav for børsnoterte selskapers vedkommende i børsforskriften. Det vises til Innst.O. nr. 25 (1998-99) side 14 som også er gjengitt i brevet fra Kjellaug Nakkim:

"Flertallet er enig med Regjeringen i at det kan være forhold som taler for at det stilles særlige krav til revisjonskompetansen i forhold til børsnoterte selskaper. Det er imidlertid heller ikke gitt at dette bør materialisere seg i et krav til revisors tittel, men snarere til revisjonsselskapets kapasitet og samlede kompetanse. Hvorvidt det skal stilles krav om dette er en vurdering som bør tilligge Oslo Børs. Det synes i denne sammenheng naturlig at slike krav hjemles i børsforskriften og ikke i herværende lov."

I det forslag til børsforskrift som Oslo Børs oversendte Finansdepartementet, og som ble sendt på høring, la Oslo Børs til grunn at det skulle stilles krav om statsautorisert revisor for selskaper med børsnoterte aksjer. Børsen gav i oversendelsesbrevet ikke noen nærmere begrunnelse for dette forslaget. Finansdepartementet har på dette grunnlag og på bakgrunn av ovennevnte uttalelser i Innst.O.nr.25 (1998-99), vurdert hvordan "særlige krav til revisjonskompetansen i forhold til børsnoterte selskaper" mest hensiktsmessig kan utformes. I dagens situasjon har det ikke latt seg gjøre å utarbeide slike særlige kompetansekrav basert på andre kriterier enn revisors utdannelse. Etter en samlet vurdering har departementet derfor, i samsvar med forslag fra Oslo Børs, fastsatt en bestemmelse i børsforskriften om at årsregnskapet for selskaper med børsnoterte aksjer skal revideres av statsautorisert revisor.