Skriftlig spørsmål fra Tron Erik Hovind (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:369 (1998-99)
Innlevert: 25.06.1999
Sendt: 25.06.1999
Besvart: 02.07.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tron Erik Hovind (Sp)

Spørsmål

Tron Erik Hovind (Sp): Sand Idrettslag i Ullensaker kommune fester et areal på 20,5 da. av Opplysningsvesenets fond. Arealet er opparbeidet til idrettsanlegg. Årlig festeavgift har vært 526,- kr. Opplysningsvesenets fond krever nå leien satt opp til 105.350,- kr pr. år. Med en slik økning må idrettslaget innstille.
Kan statsråden bidra til at leieøkningen blir fornuftig, slik at idrettslaget kan fortsette driften?

Begrunnelse

Sand er det nærmeste tettstedet øst for den nye hovedflyplassen på Gardermoen.

Sand Idrettslag har 233 aktive medlemmer, vesentlig barn, samt en rekke støttemedlemmer. Hovedaktivitet er fotball/allidrett. De fleste barn i kretsen under 13 år spiller på fotballag i Sand Idrettslag.

Lagets baneanlegg, Olaløkka, er opparbeidet dels på tomt festet av Opplysningsvesenets fond, dels på egen grunn. Arealet er festet siden 1947.

Idrettslagets inntektskilder er kakelotterier, dugnader, kommunale tilskudd, midler fra lokalt næringsliv og midler fra medlemmene. Omsetning i 1998 var ca. 267.000,- kr.

I tilknytning til idrettsanlegget ligger kretsens grendehus med forsamlingslokale, barnehage, barnepark, kafeteria samt møtelokaler for kretsens øvrige foreninger. Grendehuset eier sin egen tomt. Barnehage og barnepark bruker idrettsanlegget aktivt i sin daglige drift.

Olaløkka Idrettsanlegg og kretsens skoleanlegg utgjør kretsens to eneste samlingssteder. Med Hovedflyplassen som nærmeste nabo er kretsens innbyggere svært opptatt av å sikre et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Staten har også bidratt økonomisk til dette gjennom sitt "Naboprosjekt".

Statskog SF, ved Statskog Kontraktservise, på vegne av Opplysningsvesenets fond, hevder at grunnprisen i området er økt vesentlig etter Gardermoskjønnet i 1996, og krever leien økt med 19.929% med hjemmel i en klausul i festekontrakten om muligheten for regulering av leien hvert 25. år. Sand Idrettslag har ingen mulighet til å opprettholde aktiviteten hvis kravet blir stående. Barn og unge i hovedflyplassens nærområde vil miste sitt viktigste fritidstilbud.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Festekontrakt ble inngått mellom Opplysningsvesenets fond og Sand Idrettslag den 07.03.47 med virkning fra 01.07.47. Festetiden er 99 år. Pkt 2 i festekontrakten sier at festeavgiften kan forhøyes hvert 25. år innen 2 år, altså var det kontraktsfestet adgang til regulering av festeavgiften i 1997. Kontrakten sier også at uenighet vedrørende regulering av festeavgiften kan avgjøres ved skjønn. Kontrakten sier at ved regulering av festeavgiften, skal festerens egne foranstaltninger ikke regnes med i grunnlaget for forhøyelsen, men bare forhold av annen art, slik som "verdauk på grunn av bedre kommunikasjoner eller andre samfunnsforanstaltninger etc".

I samsvar med denne reguleringsadgang og som svar på forespørsel fra Sand idrettslag om utvidelse av festeareal til idrettsanlegg datert 28.09.94, sendte Statskog ihht. Fullmakt fra Opplysningsvesenets fond, forslag til regulering til idrettslaget i august 1995. Statskog regulerte da festeavgiften med utgangspunkt i en markedsverdi på kr 8 pr m2, samt en avkastningsprosent på 8%. Forslaget til regulering ble ikke akseptert av idrettslaget fordi idrettslaget ikke ønsket å ta standpunkt til tilbudet før resultatet av ekspropriasjonsskjønn for samme idrettslag forelå i forbindelse med Gardemoutbygging.

Nedre Romerike herredsrett kom i 1996 til en pris på kr 65,- per m2 for det aktuelle arealet til idrettsanlegg. Denne prisen ble lagt til grunn for erstatning til idrettslaget for den delen av deres eget areal som ble ekspropriert. Det er også denne prisen oppjustert til nåverdi som er lagt til grunn for oppreguleringen av festeavgiften, og dette er i samsvar med kontraktsbestemmelsene. Idrettslaget har i mange år nytt godt av en svært lav festeavgift for arealet, idet avgiften etter kontraktsbestemmelsene bare kan reguleres hvert 25. år.

Dersom idrettslaget går fra arealet er det nærliggende å tro at alternativ utnyttelse kan bli utbyggingsareal. Opplysningsvesenets fond har etter lov og retningslinjer ikke anledning til å subsidiere eller på annet vis gi tilskudd til idrettslaget.

Det er etter kontraktsbestemmelsene anledning til å kreve festeavgiften fastsatt ved skjønn, og departementet har derfor nå krevet skjønn siden idrettslaget ikke har godtatt forslaget til ny avgift. Dersom dette skjønnet skulle komme til et annet resultat enn ekspropriasjonsskjønnet, må selvsagt begge parter rette seg etter dette.