Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:376 (1998-99)
Innlevert: 30.06.1999
Sendt: 01.07.1999
Besvart: 07.07.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Dødsdommen mot kurderleder Abdullah Öcalan, avsagt etter en farse av en rettssak, har vakt harme blant kurderne, mens også hos de mange som ser at kurderspørsmålet må løses ad politisk vei. Dersom dødsdommen blir fullbyrdet, vil det føre til mer terror og vold, og arbeidet for å sikre kurderne rettigheter som eget folk i Tyrkia, vil bli satt mange år tilbake. Statsråden har beklaget dødsdommen. Vil Statsråden ta initiativ for å sette Tyrkia under sterkere internasjonalt press, f. eks gjennom OSSE?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: De siste årene har Regjeringen gjentatte ganger tatt opp kurdernes situasjon med myndighetene i Tyrkia, både gjennom direkte bilaterale kontakter og i multilaterale fora. Vi har lagt vekt på at Tyrkia må oppfylle sine internasjonale forpliktelser på menneskerettighetsområdet og søke en politisk løsning med den kurdiske befolkningsgruppen.

Senest i et møte med Tyrkias utenriksminister Cem i New York 30. juni i år tok jeg opp disse spørsmålene og gjentok Norges beklagelse over at kurder-lederen Öcalan ble idømt dødsstraff. Jeg fremholdt at dødsstraff ikke er forenlig med de verdiene Europarådet er basert på, og at vi har tiltro til at Tyrkias praksis med ikke å fullbyrde dødsstraff blir videreført.

Også i tiden fremover vil vi fra norsk side ta opp kurdernes situasjon gjennom den brede MR-dialogen som er etablert med tyrkiske myndigheter. Samtidig anser Regjeringen Europarådet som den mest effektive og relevante kanalen for å ta opp saken, ikke minst på bakgrunn av den sterke stillingen Europarådet nå har på menneskerettighetsfeltet.

Når det gjelder OSSE, har vi tidligere drøftet med andre land muligheten for å sette i verk egne tiltak overfor Tyrkia. Dette har imidlertid ikke fått tilstrekkelig støtte blant medlemslandene. Fra formannskapets side har vi overfor den tyrkiske OSSE-delegasjonen i Wien oppfordret Tyrkia til å akseptere internasjonal tilstedeværelse under rettssaken mot Öcalan. Som kjent var Europarådets Parlamentarikerforsamling representert under rettssaken.