Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:379 (1998-99)
Innlevert: 01.09.1999
Sendt: 01.09.1999
Besvart: 07.09.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Ifølge Verdens Gang påla tidligere justisminister Aud-Inger Aure sine egne saksbehandlere å omgjøre en rekke asylsaker. Asylsøknadene var allerede avvist av Utlendingsdirektoratet og Justisdepartementet, gjerne flere ganger. Enkelte hadde også være gjennom rettsapparatet som opprettholdt avslaget.
Hvilken politikk fører dagens justisminister på dette området og mener han at slike handlinger er i tråd med Regjeringens tiltredelseserklæring fra Voksenåsen ?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Utlendingsdirektoratet avgjør de fleste første gangs søknader etter utlendingsloven i første instans. Klager over direktoratets avslag behandles av Justisdepartementet. Ved avslag som opprettholdes av departementet, er det ikke uvanlig at det senere sendes inn omgjøringsbegjæringer som blir vurdert av departementet. I enkelte saker kan det komme flere slike begjæringer.

I tråd med Voksenåserklæringen har regjeringen arbeidet for en mer human praktisering av asylinstituttet, oppmykning av praksis for opphold på humanitært grunnlag og oppmykning av reglene for familiegjenforening. Departementet har ellers en løpende vurdering av regelverk og praksis. I denne forbindelse har man også vurdert konkrete enkeltsaker.

I asylsaker innvilget departementet i 1998 asyl eller oppholdstillatelse til 262 personer etter klager eller omgjøringsbegjæringer. Tidligere avslag ble opprettholdt for 1055 personer. Tilsvarende tall for 1997 var henholdsvis 180 og 1364. I de tilfeller departementet omgjør et tidligere avslag, skyldes dette oftest nye opplysninger som stiller saken i et annet lys enn da den ble behandlet sist, eller justeringer i regelverk og praksis.

Slike omgjøringer av vedtak er helt i tråd med intensjonene i Voksenåsenerklæringen.