Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:380 (1998-99)
Innlevert: 01.09.1999
Sendt: 01.09.1999
Besvart: 07.09.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): I Dagsavisen 20. juni d.å. presenteres en oversikt over likestilling i samferdselssektoren i Norge. Kartleggingen viser en voldsom mannsdominans i denne sektoren. Det hevdes at dette gir seg utslag på standard og prioriteringer innenfor veisektoren. Hva mener samferdselsministeren om dette, og hva vil han gjøre for å øke rekrutteringen av kvinner til Vegdirektoratet, Luftfartsverket osv?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Samferdselssektoren er tradisjonelt en svært mannsdominert sektor med bl.a. store arbeidstakergrupper innenfor anleggsfagene. I samferdselsetatene arbeides det kontinuerlig med å bedre rekrutteringen av kvinner til sektoren.

Vegdirektoratet melder om at de i sin handlingsplan for etatens likestilling i perioden 1998-2001, tar som utgangspunkt at halvparten av etatens brukere er kvinner. Videre bygges det på at kjønnsulikhet kan utnyttes på en kreativ måte. Også av disse grunner ønsker etaten å knytte til seg flere kvinner. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak for å få til dette, bl.a. en gjennomgang av tilsettingsprosessen, kompetanseoppbygging for å bedre kvinners avansementsmuligheter, vikariering i lederstillinger, samarbeid med skoleverket og med bygg- og anleggsbransjen.

Også Luftfartsverket har kvinnerekruttering på programmet både i sin personalpolitikk og i prosjektet "Livslang læring". Luftfartsverket opplyser at mannsdominansen er særlig stor innenfor lufthavntjenester hvor oppgavene består i snøbrøyting, legging av asfalt m.m. og brann- og redningstjeneste. Etaten får ikke kvinnelige søkere til slike stillinger når disse lyses ut. Innenfor ingeniørfagene ser Luftfartsverket en viss økning de senere år, noe som antas å ha sammenheng med at antall kvinnelige ingeniørstudenter har øket. Luftfartsverket ser likevel at kvinner gjerne søker seg til ingeniørstillinger innenfor andre områder enn menn, typisk miljøvern i stedet for bygg og anlegg, maskin, flynavigasjon, elektro o.l. Når det derimot gjelder lufttrafikktjenesten, er kvinneandelen økende. Ved siste opptak av flygelederaspiranter var det således 42 % kvinnelige og 58 % mannlige søkere. Luftfartsverket mener dette bl.a. har sammenheng med markedsføringen av disse stillingene hvor det er særlig understreket at arbeidet passer like godt for kvinner som for menn (se vedlagte brosjyre).

Jernbaneverket har konsentrert sitt likestillingsarbeid om å øke andelen kvinnelige ledere, og dette er også nedfelt i etatens personalpolitikk. Av tiltak i denne forbindelse nevnes tilrettelegging for kompetanseheving gjennom videreutdanning, nye jobbutfordringer og ledererfaring gjennom jobbutvidelse. Selv om kvinneandelen i ledelsen i Jernbaneverket fortsatt er lav, har det vært en viss økning fra mars 1997 til i dag, dvs. fra 10,6 % til 14,1 %. Totalandelen kvinner i etaten er på ca. 12 %.

Jeg konstaterer at personalstatistikkene fra de tre etatene viser en svak økning i kvinneandelen fra 1997 til 1998. Det er enighet om at utviklingen burde gå raskere. Arbeidet for å øke kvinneandelen i sektoren vil uansett fortsette, og jeg vil bidra til at dette blir prioritert. Jeg anser etatenes egne ønsker om å øke kvinneandelen i sektoren, og deres tiltak og planer i denne forbindelse, for å danne et godt utgangspunkt for å oppnå resultater over tid.

Vedlegg til svar:

Informasjonsbrosjyre fra Luftfartsverket om Flygeleder i Luftfartsverket. Henvendelse kan rettes til Luftfartsverkets Hovedadministrasjon Informasjon & Samfunnskontakt , Wergelandsveien 1, P.B. 8124 Dep. 0032 Oslo.