Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:381 (1998-99)
Innlevert: 01.09.1999
Sendt: 01.09.1999
Besvart: 07.09.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Etter iverksetting av det nye anbudet for helikoptertransport til Værøy er rutetidene betydelig endret. Endringene fører til at dårligere tilbud både for de som bor på Værøy, og for de som har oppdrag på Værøy. De to turene pr. dag ligger så tett et det medfører et økt behov for overnatting. Mener samferdselsministeren at tilbudet er tilfredsstillende og dersom ikke, hva vil han gjøre for å bedre det?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Det nye anbudet for helikopterruten Værøy - Bodø v.v. trådte i kraft 1.8.1999. Anbudskontrakten er tildelt Helikopter Service AS, som var eneste anbyder med et krav om årlig kompensasjon fra staten på 10,75 mill. kr mot om lag 8 mill. kr i forrige anbudsperiode.

Kravspesifikasjonene til ruteopplegget på strekningen er identiske for både det nye og det forrige anbudet. Helikopter Service har imidlertid i det nye anbudet lagt opp til å justere rutetidene innenfor den fleksibilitet anbudskravene tillater, bl.a. av hensyn til selskapets bemanning knyttet til den aktuelle rutedriften.

Gjennom høringsprosessen i forbindelse med rutegodkjenningen har lokale myndigheter formidlet sine synspunkter på de nye rutetidene, herunder spørsmålet om varigheten av dagsopphold i Bodø. Videre har Helikopter Service opplyst at det de første ukene etter iverksettelsen av de nye rutetidene har vært en trafikkvekst på ca 15 pst i august 1999 i forhold til august 1998. Dette er en noe sterkere trafikkvekst enn i første halvår 1999, da trafikken var 11 pst. høyere enn første halvår 1998. Det nye ruteopplegget gir også en fordel med bedre korrespondanse fra stamrutenettet til Værøy om morgenen. På denne bakgrunn er det min vurdering at ruteendringene ikke kun er entydig negative for brukerne av ruten.

I rutegodkjenningen for perioden t.o.m. 29.2.2000 har Helikopter Service for øvrig mulighet til å foreta eventuelle endringer av trafikkprogrammet hvis det skulle foreligge enighet mellom selskapet og høringsinstansene, representert ved Værøy kommune og Nordland fylkeskommune om at andre ruteløsninger enn den nå valgte kan være hensiktsmessige.