Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:383 (1998-99)
Innlevert: 01.09.1999
Sendt: 01.09.1999
Besvart: 07.09.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Hordaland fylke vil få eit kutt på om lag 30% i BU-midlane. Distrikts-landbruket i Hordaland vert "straffa" fordi fylket har ein stor by, Bergen, innan fylkesgrensene. Er det vanleg praksis at reglane for fordeling mellom fylka kan endrast utan at saka har vore på høyring, vil statsråden endra kriteria slik at ikkje Hordaland vert den store taparen ved fordeling av bygdeutviklingsmidlar i åra som kjem, og meiner statsråden at distrikts-kommunane i Hordaland er noka anna enn distriktskommunane i for eksempel Sogn og Fjordane?

Begrunnelse

Hordaland er eit typisk småbruksfylke, og har problem med å hevda seg i konkurranse med dei tunge landbruksfylka. Hordaland treng kanskje meir enn nokon anna fylke medverknad til omstilling og til utvikling av nye næringskombinasjonar. Likevel er Hordaland etter det eg kjenner til det fylket som får størst kutt i tildeling av midlar til utviklingstiltak. "Like" bruk i Hordaland og Sogn og Fjordane vil no få heilt ulike vilkår ved at dei gjennomsnittlege løyvingane pr. bruk i Hordaland berre vil vera om lag halvparten av det som gjeld Sogn og Fjordane. Dette trass i at både brukstype, bruksmønster, topografi og tal på bruk er så godt som likt i dei to fylka. Statsråden har ved fleire høve peika på kor viktig det bynære landbruket er for opinionen sitt syn på landbruket og for byfolks tilgang til kulturlandskap, rekreasjon og gardsbruk i praktisk drift. Omlegginga som statsråden har føreteke kan ikkje forsvarast utfrå dette synspunktet.

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Formålet med bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) er å fremme lønnsom bygdeutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruket ved å

a) medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter

b) fremme lokalsamfunnstiltak som legger forholdene til rette for næringsutvikling.

BU-midlene omfatter både støtte til investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk, etablering og utvikling av ny næring i tilknytning til landbruk, grøfting av dyrket mark og utrednings- og tilretteleggingstiltak for nærings- og bygdeutvikling.

Ved bruken av BU-midlene skal det legges særlig vekt på fremme av samarbeidstiltak og tiltak som gir lønnsom sysselsetting i distrikter med særlige sysselsettingsvansker eller svakt utbygget næringsgrunnlag, jf Forskrift midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå.

BU-midlene er en del av Jordbruksavtalen og rammene avsettes hvert år av partene i jordbruksoppgjøret. Administrativ oppfølging og fordeling av rammer på fylkene skjer i Landbruksdepartementet uten forutgående høring. Under jordbruksforhandlingene de siste årene er det av partene understreket at ved prioritering og fordeling av midlene må områder med store utfordringer knyttet til fraflytting, sysselsetting, rekruttering og demografisk utvikling tillegges vekt, jf St prp nr 75 (1998-99) Om jordbruksoppgjøret.

Ved fordeling av rammene til de ulike formål har departementet dette året bygget på et sett av dokumenterbare kriterier. Kriteriene er vektlagt ulikt avhengig av formålet med ordningene og i samsvar med de føringer som er lagt gjennom jordbruksavtalen. Utregning av de ulike kriteriene er gjort på grunnlag av offentlig statistikk. Ved fordeling av midlene er det ved siden av en basistildeling til alle fylker lagt vekt på en samlet vektlegging av antall driftsenheter i jordbruket, jordbruksareal, bruttoprodukt jordbruk, bruksstrukturendringer og landbrukets distriktsverdi. Bakgrunnen for endringene i fordelingen dette året er åpenbare skjevheter ved den modellen som har vært nyttet tidligere og som var bygget på skjønn og historisk utvikling, men ikke dokumenterbare kriterier.

Landbruksdepartementet legger vekt på at fordelingsmodellen ikke skal være statisk, og modellen vil være under kontinuerlig utvikling og forbedring. Departementet har merket seg merknader og innspill som har kommet fra bl.a. BU-styret i Hordaland, og vil ta innspillene med seg i arbeidet med videreutviklingen av fordelingsmodellen for BU-midlene for senere år.