Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:387 (1998-99)
Innlevert: 01.09.1999
Sendt: 03.09.1999
Besvart: 09.09.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Skal Regjeringens forslag til rassikringspakke, grusveipakke og vegmidlene i distriktspakken finansieres innenfor Regjeringen Jaglands forslag til ramme for veiinvesteringer i NVVP 1998-2007, og vil prosjekter som ligger inne i NVVP 1998-2007 bli skjøvet ut i tid og hvilke prosjekter er eventuelt dette?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Regjeringen har nylig lagt fram Handlingsplan for rassikring av veger. I planen er det bl.a. gitt en illustrasjon på en fylkesfordeling av den samlede innsatsen til rassikring for perioden 2002-2007 på til sammen 2 000 mill. kr. Denne oversikten er utarbeidet på bakgrunn av handlingsprogrammene knyttet til St.meld. nr. 37 (1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 og departementet sitt framlegg til ekstrainnsats i perioden. Nasjonal transportplan 2002-2011, fylkesprioriteringer og de enkelte års budsjetter vil gi nærmere konkretisering og vedtak på enkeltprosjekt og nivået på rassikringsinnsatsen.

Grusriksvegpakken innebærer at det over en fireårsperiode skal legges fast dekke på alle riksveger med grusdekke med unntak av noen veger særlig pga. kulturhistorisk verdi. Dette innebærer at alle grusriksveger som skal ha fast dekke får dette innen utgangen av 2003. Dette vil gi bedre vegstandard og framkommelighet, og derigjennom bl.a. redusere næringslivets transportkostnader. Det vil også føre til reduserte vedlikeholdskostnader.

I forbindelse med distriktspakken, som gjelder kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, så legger Regjeringen opp til å bevilge/tilbakeføre nærmere 1 mrd. kr til distriktene over en 6-årsperiode. Av dette skal i størrelsesorden 100 mill. kr årlig bevilges over Samferdselsdepartementets budsjett til vegformål. Hovedmålet for bruk av midlene over vegbudsjettet er at de skal bidra til å redusere transportkostnadene for næringslivet i de berørte områdene og fylkene. Midlene skal fordeles mellom fylker i forhold til hvordan økningen i arbeidsgiveravgift slår ut samlet for næringslivet i de enkelte fylkene. Det legges opp til at midlene skal kunne brukes både til investeringer og drift, og både på riksveger og fylkesveger.

Regjeringens forslag til rassikringspakke, grusriksvegpakke og distriktspakke innebærer en ekstrasatsing på prioriterte områder.

Ovennevnte vil bli omtalt i statsbudsjettet for 2000 som legges fram 4. oktober.