Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:386 (1998-99)
Innlevert: 01.09.1999
Sendt: 03.09.1999
Besvart: 09.09.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Hvilke prosjekter ligger inne i rassikringspakken 2002-2007, og hvor stor andel av kostnadene ved hvert av prosjektene i perioden 1998-2007 utgjøres eksplisitt av rassikringskostnader?

Begrunnelse

Regjeringen har presentert en rassikringspakke i perioden 2002-2007 som er beregnet til å koste 2 mrd kr. I tillegg er det presentert en oversikt rassikringsprosjekter i perioden 1998-2001.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Regjeringens forslag til rassikringsinnsats i perioden 2002-2007 bygger på prioriteringene i handlingsprogrammene til Norsk veg- og vegtrafikkplan for perioden. I tillegg er det lagt opp til en ekstrasatsing. Ekstrasatsingen er fordelt på bakgrunn av en nærmere vurdering av problemomfanget i de enkelte fylker.

Den forutsatte satsingen på rassikring i foreliggende handlingsprogram er i liten grad prioritert på prosjekter og tiltak når det gjelder siste seksårsperiode. Dette vil bli nærmere vurdert i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2002-2011 og påfølgende handlingsprogram.

Som det framgår av rassikringsplanen bygger Regjeringens forslag til rassikringsinnsats i perioden 2002-2007 på prioriteringene i foreliggende handlingsprogram for perioden. Her er det forutsatt om lag 1 430 mill. kr til tiltak som har innvirkning på rassikring. I tillegg er det lagt opp til en ekstrasatsing på nærmere 100 mill. kr pr. år, totalt 570 mill. kr i perioden 2002-2007. Ekstrasatsingen er fordelt på bakgrunn av en nærmere vurdering av problemomfanget i de enkelte fylker.

Som påpekt i handlingsplanen vil Nasjonal transportplan 2002-2011, fylkesprioriteringer og de enkelte årsbudsjett gi nærmere konkretisering og vedtak på enkeltprosjekt og nivået på rassikringsinnsatsen.

Generelt har de fleste større prosjekter som prioriteres positive effekter både i forhold til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Dette er også tilfelle for mange av prosjektene som har positiv effekt i forhold til rassikring. Statens vegvesen har ikke utarbeidet oversikt over hvor stor andel av kostnadene ved ulike prosjekter som kan relateres til ulike formål. Derfor er alle kostnadene ved prosjekter med innvirkning på rassikring tatt med i oversikten over prioriteringene i foreliggende handlingsprogram, både for perioden 1998-2001 og perioden 2002-2007.