Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:396 (1998-99)
Innlevert: 16.09.1999
Sendt: 16.09.1999
Besvart: 23.09.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I svarbrev datert 07.09.98, angående PCB i Norge, understreker ministeren at arbeidet med opprydning av PCB("gamle synder" bla i norske havner) er en prioritert oppgave og at 18 områder har 1. prioritet. Har noe prioritet forventer undertegnede at konkrete tiltak iverksettes. Er det først og fremst juridiske og økonomiske årsaker som gjør at oppryddingsarbeidet ikke ser ut til å gå fremover, evt. hva er årsaken(e), og hva vil ministeren gjøre for å få fart på oppryddingen ?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Representanten Langeland viser i sitt spørsmål til mitt brev til han av 9. september 1998 hvor jeg gjør rede for departementets arbeid med PCB. I dette brevet kommer jeg også inn på vårt arbeid med å rydde opp i "gamle synder" hvor PCB er ett av flere problematiske stoffer. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at "gamle synder" er et samlebegrep for forurensing i grunn og sedimenter forårsaket av tidligere tiders industrivirksomhet, gruvedrift og avfallshåndtering.

Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming til arbeidet med opprydding i "gamle synder". For eksempel vil effekten av oppryddingstiltak kunne være av kortvarig karakter hvis tilførselen av miljøgifter til det aktuelle området ikke stanses. En viktig forutsetning for oppryddingen i "gamle synder" er derfor den handlingsplanen for helse- og miljøfarlige kjemikalier som jeg la fram i sommer, og hvor siktemålet er å stoppe eller sterkt redusere utslippene av de farligste kjemikaliene.

Jeg har foretatt en opprioritering av arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sedimenter både ved at dette området har fått tilført økte midler over statsbudsjettet og ved at vi nå har utarbeidet en strategi for det videre arbeidet.Hovedpunktene i denne strategien er:

1) Fullføre undersøkelsene og tiltakene på alle de 100 høyest prioriterte grunn-forurensningsområdene med sikte på at miljøproblemene skal være løst senest i løpet av 2005.

2) Avklare behov for tiltak ved alle de ca. 500 lokalitetene med grunnforurensning hvor det i dag er identifisert et behov for ytterligere undersøkelser, og hvor vi klarer å identifisere en ansvarlig etter forurensningsloven, i løpet av 2005.

3) Enklere saksbehandling og overføring av ansvar til lokalt nivå for de ca. 1500 kartlagte områdene med mindre alvorlig grunnforurensning. Dette er områder som ikke anses å representere noe forurensningsproblem så lenge de får ligge i ro, men vil kunne være et problem ved utnyttelse av arealet til byggevirksomhet og lignende. Statens forurensningstilsyn vurderer nå om disse sakene kan løses enklere og mer effektivt på lokalt nivå.

4) Utarbeide en plan for det videre arbeid med marine sedimenter og starte nærmere undersøkelser i noen prioriterte områder.

5) Bedre informasjonen om hvor områdene med forurenset grunn befinner seg. Formålet er at lokalbefolkning, folk med økonomiske interesser i fast eiendom eller de som planlegger byggesak eller arealbruksendring lett skal kunne få tilgang til denne informasjonen. Arbeidet med å gjøre informasjonen elektronisk tilgjengelig er allerede begynt, og vi vil også klarlegge i hvilken grad vi kan utnytte lover og regler for å sikre at opplysninger om fast eiendom bringes videre.

Arbeidet med å rydde opp i "gamle synder" er komplisert og vil ta tid. Ikke minst gjelder dette forurensede marine sedimenter hvor vi dels mangler gode tekniske løsninger. men også fordi undersøkelser og tiltak ofte er svært kostbare. Som eksempel kan jeg nevne at oppryddingen utenfor Håkonsvern i Bergen er anslått til langt over 100 mill. kroner. Det er derfor behov for grundige vurderinger både av de tekniske løsningene og den samfunnsøkonomiske nytten før eventuelle tiltak kan gjennomføres. De juridiske ansvarsforhold for forurensede marine sedimenter vil også ofte være mer kompliserte enn tilsvarende saker på land, noe som ytterligere kan bidra til å forlenge oppryddingsarbeidet.

Selv om det er langt igjen til vi har ryddet opp i alle "gamle synder", mener jeg at vi nå har kommet godt i gang med dette arbeidet. Viktige forutsetninger for at det videre arbeidet skal kunne gjennomføres på en kostnadseffektiv måte er nå på plass, samtidig som vi har høstet verdifulle erfaringer fra de tiltak som allerede er gjennomført.