Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:397 (1998-99)
Innlevert: 16.09.1999
Sendt: 16.09.1999
Besvart: 21.09.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Den unge tamilske asylsøkeren Kalai, som har sittet i kirkeasyl i Sørnes kirke på Sola, er nå arrestert og ser ut til å bli sendt ut av landet til en usikker skjebne på Sri Lanka. Kalai er i ferd med å fullføre skolegang i Norge og hans medelever reagerer kraftig på arrestasjonen. Voksenåsen-erklæringen innvarslet en mer human asyl- og flyktningepolitikk, men denne saken vitner ikke om det. Vil Justisministeren sørge for at denne eleven får bli i landet, evt i det minste til hans anke er behandlet ?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Kailasapany, Kalaishelvan ble varig utvist fra Norge ved Justisdepartementets vedtak av 07.04.98 for grovt å ha overtrådt utlendingslovens bestemmelser. Vedtaket ble opprettholdt ved beslutning av 02.11.98. Det ble tatt ut stevning ved Oslo Byrett 04.11.98. Byretten frifant staten ved dom av 04.12.98. Saken har således vært behandlet flere ganger og departementets vedtak er fattet etter en grundig vurdering der man har sett hen til alle sider av saken. Utvisning av Kalaisapany anses ikke uforholdsmessig, det foreligger heller ikke et beskyttelsesbehov.

Kalaisapany har fått et endelig negativt vedtak som innebærer at han ikke lenger har tillatelse til å oppholde seg i Norge, han plikter i utgangspunktet å forlate riket frivillig. Kalaisapany har siden høsten 1998 sittet i kirkeasyl i Sørnes kirke på Sola. Han ble pågrepet av politiet utenfor kirken 14.09.99. Ettersom han ikke frivillig har innrettet seg etter departementets vedtak vil han nå bli uttransportert av politiet i tråd med ordinære prosedyrer og retningslinjer på dette området.

Regjeringen har i sin tiltredelseserklæring pekt på at asylretten må styrkes for personer som med rette er forfulgt og ikke kan vende tilbake til sitt hjemland uten fare for liv og sikkerhet. Det er et absolutt mål for myndighetene å føre en rettferdig og human politikk på dette området. Det understrekes imidlertid at også denne regjeringen ser det som absolutt nødvendig å ha et regelverk som sikrer regulering og kontroll av innvandringen til Norge. Så lenge vi ikke har en fri rett for alle som ønsker det til å bosette seg i riket, må det nødvendigvis være slik at det fattes vedtak som innebærer at en del mennesker må forlate riket.

Justisdepartementet anser ikke den generelle sikkerhetsmessige situasjonen for tamiler i sør på Sri Lanka for å representere en nærliggende fare for at de vil kunne miste livet eller bli utsatt for umenneskelig behandling. Denne vurdering er også i overensstemmelse med FNs Høykommissær for flyktningers (UNHCR) vurdering.

Kalaisapany vil bli returnert til Colombo hvor han har nær familie og hvor han selv har bodd i mange år før han ankom Norge.