Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Dokument nr. 15:400 (1998-99)
Innlevert: 20.09.1999
Sendt: 20.09.1999
Besvart: 24.09.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I Nicaragua, som er ett av Norges samarbeidsland for bistand, er homofili forbudt ved lov. Strafferammen for homofil praksis er tre år. Regjeringen legger i sin bistandspolitikk bl.a. vekt på å fremme utvikling basert på respekt for alle menneskeretter. Vil statsråden for utvikling og menneskerettigheter ta situasjonen for homofile i Nicaragua opp med Nicaraguas regjering?

Begrunnelse

I tillegg til at Nicaragua får langsiktig utviklingshjelp, som vedtatt samarbeidsland for norsk bistand, får landet også midler til gjenoppbygging etter ødeleggelsene fra orkanen Mitch. Også gjenoppbyggingshjelpen skal omfatte en videre utvikling av demokratiet, et godt styresett og mindre korrupsjon - i tråd med de prioriteringer statsråden skisserte i sin bistandsredegjørelse i mai i år. Nicaragua er dermed fortsatt en viktig mottaker av norsk utviklingshjelp.

Forbudet mot homofili ble foreslått av president Violeta Charmorro, og godkjent av parlamentet i 1992. Det er vesentlig at den norske regjeringen, med sin høye menneskerettighetsprofil, gjør det klart overfor Nicaragua at fremme av demokrati - som en del av norsk bistand - også omfatter opphevelse av loven som straffer homofili fra ett til tre års fengsel.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Nicaragua er, som representanten Nybakk påpeker, en viktig mottager av norsk bistand. Vi har i nær tilknytning til bistandsarbeidet en løpende dialog med Nicaraguas myndigheter. Denne er dels tosidig, dels i samarbeide med andre giverland. Menneskerettighets- og relaterte spørsmål utgjør en integrert del av denne dialogen.

Når det spesielt gjelder forbud mot homofili eksisterer det, som påpekt, en lov i Nicaragua av 1992, men ingen skal være blitt dømt utelukkende for homofil praksis. Derimot kan straff for annet forhold ha blitt skjerpet på grunn av at den dømte er homofil. Imidlertid er for tiden den alminnelige straffelov under revisjon, og loven om forbud mot homofili er blant de komponenter som foreslås strøket.

Regjeringen vil på et egnet tidspunkt ta spørsmålet opp med Nicaragua og søke å forsikre seg om at forbudet mot homofili virkelig blir opphevet.