Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:404 (1998-99)
Innlevert: 27.09.1999
Sendt: 28.09.1999
Besvart: 05.10.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Iflg. Aftenposten 24. september er iverksettelsen av nye opptaksregler for medisinstudiet utsatt til høsten 2001, til tross for at det allerede i 1998 ble varslet at nye regler ville gjelde fra studieåret 2000-2001. Utsettelsen vil skape store problemer for mange søkere.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at studenter som har fulgt opp departementets egen informasjon blir rammet av utsettelsen, og hva kan gjøres for å hindre slike endringer i forutsetningene?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til ditt spørsmål med grunnlag i et oppslag i Aftenposten 24. september 1999 der det refereres at iverksettelsen av nye opptaksregler for medisinstudiet er utsatt til høsten 2001, til tross for at det allerede i 1998 ble varslet at nye regler ville gjelde fra studieåret 2000-2001.

Jeg har lagt ved en kopi av det brevet som ble sendt til universiteter og høgskoler datert 16. september 1999. I brevet gjøres det rede for departementets beslutning om å utsette nytt regelverk for opptak til bl.a. medisin. Det går fram av brevet at regelverket for opptak til medisin ikke vil bli endret for kommende studieår. Hvordan regelverket endelig vil bli for opptak til studieåret 2001-2002 er bl.a. avhengig av de høringsuttalelser departementet har bedt om fra berørte instanser.

Etter lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler skal departementet gi regler om utdanningskrav og rangering av søkere til universiteter og høgskoler.

I St.meld. nr. 49 (1996-97) Prinsipp for rangering av søkjarar ved opptak til studiar ved universitet og høgskolar, fremmet departementet forslag om at det burde innføres et nytt, felles regelverk for rangering av søkere. Dette regelverket skulle i prinsippet kunne gjelde for opptak til all grunnutdanning. Samtidig pekte departementet på at det kunne være aktuelt med avvikende regelverk for studier med sterk oversøkning. Stortinget hadde ikke innvendinger mot dette.

Stortingets behandling av Innst. S. nr. 259 (1996-97), førte til at det ble tatt sikte på å innføre et nytt felles regelverk som skulle tre i kraft fra og med opptak til studieåret 2000-2001.

Departementet sendte 2. juli 1999 ut utkast til ny felles forskrift med henblikk på å fastsette nytt regelverk for opptak til studieåret 2000-2001. Fristen for å avgi høringsuttalelser er

1. oktober 1999.

I oversendelsesbrevet til høringsutkastet til det nye rangeringsregelverket datert 2. juli 1999 står det bl.a.

"I St.meld. nr.49 (1996-97) ble det likevel fremholdt at det kan være behov for andre rangeringsregelverk for studier med sterk oversøking, og Stortinget ga sin tilslutning til dette. Departementet ønsker derfor at institusjoner med slike studier vurderer behovet for egne regelverk, og utarbeider egne forslag som del av høringsuttalelsen, der man mener det foreligger slike behov…"

Medisinstudiet er et studium der det er sterk oversøking, og departementet har i løpet av sommeren og høsten mottatt flere henvendelser der det er tatt til orde for ikke å endre regelverket for opptak til medisin studieåret 2000-2001. Samtidig har det kommet signaler fra fagmiljøene om at de primært ønsker et avvikende regelverk. Jeg kan bl.a. vise til et brev av 30.08.99 fra Det nasjonale arbeidsutvalget for opptak til medisin, der de uttaler følgende:

"Felles opptak til medisin i Norge har i dag et regelverk som er vel gjennomtenkt og utviklet gjennom mange år og som baserer seg på de erfaringer arbeidsutvalget og de enkelte opptakskomiteer har høstet. Vi har flere ganger erfart hvor vanskelig store endringer i opptaksreglene oppfattes av søkerne, som ofte har forberedt seg gjennom flere år.

På denne bakgrunn vil vi be Departementet om å vurdere muligheten for å utsette det foreslåtte rangeringsregelverket med minst ett år når det gjelder felles opptak til medisinstudiet."

Det nasjonale arbeidsutvalget består av lederne av opptakskomiteene ved de medisinske fakultetene og den administrative ansvarlige for opptaket. Av brevet går det ellers fram at de også vil sørge for å bringe dette synspunktet fram gjennom universitetenes høringsuttalelser.

De fleste andre henvendelsene departementet har fått om dette spørsmålet, har gått i samme retning. Det er bl.a. tatt til orde for at en endring nå ville kunne virke urettferdig for søkere som i flere år har forsøkt å kvalifisere seg for opptak til medisin.Fordi det regelverket som har vært brukt for opptak til medisin er svært detaljert og avviker relativt sterkt fra det regelverket som ligger til grunn for høringsuttalelsene, var det svært viktig å få en avklaring så snart som mulig. Etter en helhetlig vurdering valgte jeg å ta hensyn til henvendelsene fra dem som ønsket å beholde gjeldende regelverk.

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at beslutningen om å utsette iverksettelsen av dette regelverket for bl.a. medisin, ville kunne slå uheldig ut for enkelte søkere. Dette beklager jeg selvsagt.

I denne saken har jeg vurdert hensynet til ulike grupper mot hverandre. Anmodningene bl.a. fra fagmiljøet, men også fra enkeltpersoner, om å beholde gjeldende regelverk var så sterke at jeg har valgt å lytte til dem. Denne beslutningen vil gå ut over dem som har tatt for gitt at det regelverket som har vært på høring (med frist 1. oktober 1999) vil bli fastsatt uten vesentlige endringer fra studieåret 2000-2001. For ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at det i det informasjonsheftet som er gitt ut i fellesskap av de medisinske fagmiljøene, er tatt forbehold om at det kan bli endringer i det foreslåtte regelverket.

Det er uheldig at bestemmelser som får konsekvenser for enkeltpersoner kommer så sent at det kan være vanskelig å endre fastlagte planer. Jeg vil gjøre det jeg kan i fremtiden for å

unngå at slike situasjoner oppstår.

Vedlegg til svar:

Universiteter

Statlige høgskoler

Kunsthøgskoler

Vitenskapelige høgskoler

Deres ref Deres dato Vår ref Dato

99/5656/ijc/bmj 16.09.99

REGLER FOR RANGERING AV SØKERE TIL UNIVERSITETER OG HØGSKOLER VED OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2000/2001 UTSETTELSE FOR STUDIENE I MEDISIN, FARMASI, ERNÆRING OG JOURNALIST

Etter lov av 12. mai 1995, nr.22 § 39 nr. 3 skal departementet gi regler for rangering av søkere ved opptak til universiteter og høgskoler. Departementet sendte 2. juli 1999 ut utkast til ny felles forskrift med henblikk på å fastsette nytt regelverk for opptak til studieåret 2000/2001. Fristen for å avgi høringsuttalelse er 1. oktober 1999.

Departementet arbeider fortsatt med sikte på å fastsette nytt regelverk for rangering av søkere til universiteter og høgskoler som skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2000/2001. Regelverket vil bli fastsatt så snart som mulig etter gjennomgang av høringsmaterialet.

Departementet har imidlertid, etter at høringsbrevet gikk ut, fått en rekke innspill om at det for enkelte studier med sterk oversøkning kan være uheldig å endre regelverket nå. Etter en helhetlig vurdering er det derfor besluttet å utsette innføringen av hele eller deler av nytt regelverk for følgende studier:

Medisin ved alle universitetene

Farmasi ved Universitetene i Oslo og Tromsø

Ernæring ved Universitetet i Oslo

Journalistutdanning ved høgskolene i Bodø, Oslo, Stavanger og Volda

For opptak til medisin vil regelverket ikke bli endret for kommende studieår. Dette innebærer at regelverket for opptak til medisin slik det var for opptak til studieåret 1999/2000 i sin helhet vil bli videreført for studieåret 2000/2001.

For opptak til farmasi og ernæring vil rangeringsreglene som gjaldt for opptak til studieåret 1999/2000 bli videreført, dog slik at det tas sikte på å innføre primærvitnemålskvote og beregning av karakterpoeng i tråd med det regelverk som vil gjelde for øvrige studier.

For studiet i journalistikk vil rangeringsreglene som gjaldt for opptak til studieåret 1999/2000 bli videreført, dog slik at beregning av karakterpoeng og tilleggspoeng for alder skal være i tråd med det regelverk som vil gjelde for øvrige studier. Dette innebærer at det for opptak til journalist ikke blir innført primærvitnemålskvote for opptak til studieåret 2000/2001, og at kvoten for praksis vil bli videreført for neste studieår.

Med de unntak som er nevnt over, innebærer dette at det for opptak til studiene i medisin, farmasi, ernæring og journalistikk vil bli hel eller delvis utsettelse av iverksettelsen av nytt regelverk.

For alle øvrige studier tas det sikte på å fastsette nytt regelverk for rangering av søkere til universiteter og høgskoler som skal gjelde for opptak til studieåret 2000/2001, i løpet av høsten 1999.

Med hilsenJan S. Levy e.f.

ekspedisjonssjefJohan Raaum

avdelingsdirektør

Kopi Arbeidskontorene

Det norske høgskolerådet

Det norske universitetsråd

Fylkeskommunene

Justisdepartementet

Norgesnettrådet

Private høgskoler

Samordna opptak

Statens utdanningskontorer

Studentorganisasjonene

Videregående skoler