Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:3 (1999-2000)
Innlevert: 05.10.1999
Sendt: 06.10.1999
Besvart: 13.10.1999 av kulturminister Åslaug Haga

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Hvorfor er oppfølgingen av frivillighetsmeldingen skjedd bare på idrettssiden og ikke på kultursiden, og vil Kulturdepartementet sørge for at de frivillige organisasjonene får tilskudd til frivillig lokalt virke fra år 2000?

Begrunnelse

Etter at Kulturdepartementets budsjett ble lagt fram har Høyre mottatt en rekke henvendelser fra representanter fra de frivillige organisasjonene som er skuffet over at Kulturdepartementet bare fordeler midler til idretten (frivillig lokalt virke) og ikke fordeler midler på kultursiden. I Kulturdepartementets budsjettforslag blir det gitt en redegjørelse for denne situasjonen på side 12. Jeg kan ikke finne gode begrunnelser for en utsettelse i prp.nr.1.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I Innst. S. nr. 101 (1998-99) om statens forhold til frivillige organisasjoner uttaler familie-, kultur- og administrasjonskomiteen bl.a. følgende:

"Komiteen gir også sin tilslutning til den skisserte finansieringsordningen med sammenslåing av spil og avsetning av 10% av tippeoverskuddet innen formålene idrett og kultur, og har merket seg at bevilgningens endelige størrelse vil bli fastsatt i forbindelse med den årlige budsjettbehandling."

Innstillingen ble behandlet av Stortinget 11. mai 1999.

Departementet har i opplegget for 2000 tatt et betydelig skritt i oppfølgingen av den nye finansieringsordningen ved at den iverksettes på idrettssiden (utenom statsbudsjettet) allerede fra hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål i 2000, jf. St. prp. nr. 1 (1999-2000) Kulturdepartementet. Den økte innsatsen dekkes ved økte spilleinntekter til idrettsformål som følge av sammenslåingen av spillene.

Som det er redegjort for i Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2000 ble sammenslåingen av spill gjennomført budsjettnøytralt for både forskningsformål og kulturformål. Det er dermed ikke vekst i disponible spillemidler til kulturformål i 2000. Hel eller delvis iverksettelse av tilskuddsordningen i 2000 ville dermed ha gått på bekostning av andre kulturtiltak på Kulturdepartementets budsjett, noe Kulturdepartementet ikke har funnet å kunne gå inn for.

Som redegjort for i budsjettproposisjonen for 2000 vil igangsettelse av spillet "spill på spillerkort" gi et økonomisk grunnlag for en n y tilskuddsordning til frivillig virke på kultursiden. Spillet vil ifølge Norsk Tipping kunne igangsettes i februar/mars 2000 og vil, i likhet med overskuddet fra selskapets øvrige spill i 2000, komme til fordeling i statsbudsjettet for 2001.

Etablering og oppbygging av den nye tilskuddsordningen på kultursiden vil derfor skje gradvis over noen år. Departementet vil komme tilbake til saken i budsjettet for 2001.