Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:4 (1999-2000)
Innlevert: 07.10.1999
Sendt: 07.10.1999
Besvart: 12.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Lørdag 2. oktober iverksatte dere utsendelse av tamilen Kalaishelevan Kailasapany(Kalai). Han sitter nå i fengsel i Negombo. Ifølge Stavanger Aftenblad (SA) i dag (7/10) er han tiltalt fra å ha rømt landet for å samle inn penger til de tamilske tigrene. Han sier til SA at han har blitt mishandlet i fengselet. Den norske ambassaden gjør ingenting før den får beskjed om å gjøre noe. Hva vil Justisministeren gjøre for Kalai, eventuelt hvilke tiltak kan vi nå forvente fra Norges stedlige representanter?

Begrunnelse

Det vises til tidligere spørsmål i saken, og deres svar om at tilbakesendelse av Kalai til Sri Lanka ikke ville føre til at han ville "bli utsatt for umenneskelig behandling."(jfr. svar på undertegnedes spørsmål 397 datert 20.09.99). Det vises også til Stavanger Aftenblads dekning av saken de siste dagene.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg vil innledningsvis vise til mitt tidligere brev til deg om saken til Kalaishelvan Kalaisapathy datert 20.09.1999.

Srilankisk borger Kalaishelvan Kalaisapathy (Kalai) har som kjent, fått avslag på sin søknad om asyl. Han er videre utvist fra Norge grunnet fremleggelse av uriktige opplysninger i asylsøknaden som hadde betydning for at Kalai opprinnelig fikk innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Kalai ble uttransportert til Sri Lanka 02.10.1999. Han var i besittelse av et srilankisk midlertidig reisedokument.

Kalai ankom Sri Lanka 03.01.1999 og ble møtt på flyplassen av en representant for den norske ambassaden i Colombo. Han ble gjort oppmerksom på at han måtte forvente å bli kontrollert av både immigrasjonsmyndighetene og av politiet. Kalai bekreftet for øvrig overfor ambassadens representant at han hadde familie i Colombo, og at familien var orientert om hans ankomst. Kalai ble videre informert om at han kunne kontakte ambassaden etter at han hadde ankommet Colombo dersom han mente at han hadde behov for dette. Kalai ble klarert for innreise og fremstilt for retten i Negombo, men løslatt samme dag.

Norske myndigheter ble 06.10.1999 kjent med at Kalai er blitt fengslet, da en journalist fra Stavanger Aftenblad som oppholder seg i Colombo, kontaktet ambassaden. Kalai skal overfor journalisten selv ha opplyst at han er fengslet grunnet brudd på immigrasjonslovgivningen. Journalisten skal ha besøkt Kalai i fengselet i Negombo.

Jeg vil rent generelt bemerke at norske myndigheter ikke anser at det foreligger forfølgelse dersom en oppholdsnektet asylsøker ved retur til hjemlandet blir anklaget, siktet og domfelt for et regulært strafferettslig forhold. I forbindelse med vurderingen knyttet til retur til Sri Lanka er norske myndigheter kjent med og legger til grunn at oppholdsnektede srilankiske borgere, kan bli ilagt straff for brudd på immigrasjonslovgivningen. Norske myndigheter finner ikke at slike reaksjoner er til hinder for retur, da disse reaksjonene verken kan karakteriseres som forfølgelse eller umenneskelig behandling.

Justisdepartementet har likevel den 07.10.1999 anmodet den norske ambassaden i Colombo om å bringe på det rene bakgrunnen for fengslingen av Kalai, samt gi en redegjørelse for fremdriften av behandlingen av saken i det srilankiske rettssystemet. En har også anmodet om ambassadens vurdering av mulig utfall av saken.

Ambassaden arbeider nå med saken. Jeg vil imidlertid understreke at Kalai er en srilankisk borger som nå oppholder seg i Sri Lanka, og vise til de klare begrensningene dette forhold har for ambassadens arbeid med saken.