Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:6 (1999-2000)
Innlevert: 12.10.1999
Sendt: 13.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Helsehuset Fysioterapi og Manuell Terapi AS driver helsestudio og solarium i Vefsn kommune. Det kommunalt eide Kippermoen idrettsanlegg tilbyr samme tjenester til sterkt subsidierte priser. Dette medfører at Helsehuset er i ferd med å gå konkurs. Konkurransetilsynet varslet i brev av 18. mai 1999 inngrep for å motvirke offentlig monopol og sikre konkurranse på like vilkår, men departementet har ennå ikke fattet endelig vedtak. Vil statsråden nå fatte vedtak som foreslått av Konkurransetilsynet.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: AAD har i brev av 18. mai 1999 fra Konkurransetilsynet mottatt en anmodning om å gripe inn etter konkurranseloven § 3-10 mot Vefsn kommune. Anmodningen går ut på at Vefsn kommune skal pålegges å skille ut Kippermoen helsestudio som egen organisatorisk enhet som det skal føres eget regnskap for. Videre ber tilsynet AAD om å pålegge Vefsn kommune å fastsette priser for bruk av helsestudio basert på reelle kostnader og at subsidieordninger tilsvarende subsidiering av driften ved Kippermoen skal tilbys andre private helsestudioer. Bakgrunnen for anmodningen er at Konkurransetilsynet frykter subsidieringen av virksomheten ved Kippermoen vil kunne medføre at private aktører, i dette tilfellet Helsehuset AS, må innstille sin virksomhet. Tilsynet mener støtten til virksomheten ved Kippermoen er konkurransevridende og på sikt kan gi Kippermoen en monopolstilling i det aktuelle lokalmarkedet. Med monopol vil ikke, slik tilsynet ser det, kommunen ha tilstrekkelig incitamenter til å drive på mest mulig effektiv måte.

Etter min oppfatning er det nødvendig å se saken i et større perspektiv enn det rent konkurransepolitiske. Det reises her spørsmål som krever en prinsipiell vurdering av konsekvensene knyttet til ulike former for, og grader av, subsidiering av kommunale selskap som driver virksomhet i direkte konkurranse med private aktører. Konkurransetilsynet har vurdert den konkrete saken, men en avgjørelse vil ha en prinsipiell betydning fordi det antas å være flere tilsvarende tilfeller der kommunal og privat virksomhet konkurrerer med hverandre.

I denne konkrete saken hevdes det at etableringen av den offentlige virksomheten, dvs. et helsestudio med solarium ved Kippermoen idrettsanlegg, er basert på helsepolitiske målsetninger. Virksomheten ved Kippermoen idrettsanlegg kan betraktes som en del av det kommunale velferdstilbudet som ikke drives med økonomisk fortjeneste som mål. Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunen å legge til rette for innbyggernes fysiske aktivitet. Dette må vurderes opp mot de konkurransemessige hensyn Konkurransetilsynet har påpekt.

Det reises i samband med Kippermoen-saken også spørsmål om hvordan bruken av anlegg som har fått tilskudd fra statlige spillemidler, skal prises.

Videre må et eventuelt inngrep vurderes i forhold til det kommunale selvstyre.

Det fremgår av ovennevnte at saken reiser flere problemstillinger som må vurderes før den avgjøres.