Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:7 (1999-2000)
Innlevert: 13.10.1999
Sendt: 13.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Det har i den siste tiden vært en del oppmerksomhet rundt Hydro og Orklas planer om salg av sine eierandeler i Dyno. Hydro er den største aksjonæren i Dyno og staten forvalter den største aksjeposten i Hydro. Gjennom ervervsloven har en mulighet for å få avklart den eventuelle nye eiers hensikter med hensyn til drift, bevaring av kompetansemiljø og arbeidsplasser i Norge. Kan Nærings- og handelsministeren orientere om de foreliggende planer for salget av Dyno?

Begrunnelse

Dyno er et norsk industrikonsern med en betydelig internasjonal virksomhet. Selskapet er verdens største produsent av sivilt sprengstoff, og er også på verdensbasis stort innen kjemi (lim). Dyno har aktiviteter i over 40 land, og omsetter årlig for mer enn 10 milliarder kroner. Selskapet sysselsetter om lag 8700 mennesker, hvorav 1800 arbeidsplasser er i Norge.

Hydro og Orkla eier til sammen ca 56% av aksjene i Dyno Industrier. Dersom de selger sine andeler samlet til samme interessent, vil det for kjøper inntre tilbudsplikt for hele selskapet etter verdipapirlovens bestemmelser.

Salget vil kunne medføre at Dyno kommer på utenlandske hender. Dette vil igjen kunne ha betydning for Dynos videre virksomhet i Norge. Det fryktes at hovedkvarteret vil flyttes ut til utlandet, virksomheten stykkes opp, og at et betydelig kompetansemiljø innen bl.a. kjemiforskning her i landet vil forsvinne.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Norsk Hydro ASA har på vår forespørsel orientert departementet om det planlagte salget av selskapets aksjepost på ca. 38 % i Dyno Industrier ASA. Hydro opplyser at bakgrunnen for planene om salg av egne aksjer i Dyno er at Hydro anser dette som et nødvendig ledd i selskapets forbedringsprogram.

I de senere år har utviklingen i de internasjonale markeder ført til omstrukturering og konsentrasjon innenfor de fleste industrier. Dette gjelder ikke minst innenfor industrier der Norsk Hydro har en vesentlig del av sin virksomhet: oljeindustrien og aluminiumsindustrien. Finansmarkedene har samtidig utviklet seg slik at det stilles stadig strengere krav til bedriftenes avkastning. For å sikre sin konkurranseevne og sitt fremtidige vekstgrunnlag, opplyser Norsk Hydro at selskapet på denne bakgrunn har sett det nødvendig å konsentrere sin virksomhet rundt selskapets kjerneområder. Dynos virksomhet faller etter denne strategien utenfor Hydros fremtidige satsningsområde.

Hydro sier at endringen i synet på Dynos rolle er en vurdering som har vokst frem over tid. Den ble synlig for omverdenen i fjor høst, da aksjeposten i Dyno ble omgruppert fra anleggsmidler til en ren finansiell plassering (jf. Norsk Hydros pressemelding 3. november 1998). At Hydro ønsker å selge sine Dyno-aksjer, ble gjort klart for markedet i forbindelse med fremleggelsen av Hydros resultat for 1998, i midten av februar i år. I samme periode kom det fram at Orkla, som er Dynos nest største aksjonær, også kunne være interessert i å selge sine aksjer, tilsvarende 18 pst. av selskapets aksjekapital. Samlet utgjør Hydro og Orklas aksjeposter ca. 56 pst. av Dynos aksjekapital. Et samlet kjøp av disse to aksjepostene vil medføre plikt til å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet etter reglene i verdipapirhandelloven.

Det ble fram mot sommeren etablert kontakt med mulige interessenter, og det fantes holdepunkter for at det kunne være interesse for å legge inn bud på samtlige aksjer i Dyno. I forståelse med hovedaksjonærene Hydro og Orkla, besluttet styret i Dyno på møte 11. august i år å gå aktivt inn i arbeidet med å finne nye eiere til selskapet. Denne prosessen pågår fortsatt.

Hydro opplyser at selskapet er opptatt av at norske virksomheter kan legge frem bud på Dyno. Hydro har ivaretatt dette både gjennom det arbeid som hittil har funnet sted, og gjennom den prosessen som nå er igangsatt i regi av Dynos styre. Hydro har imidlertid klart tilkjennegitt at det ikke vil være aktuelt for dem å favorisere norske kjøpere dersom dette er til ugunst for Hydros egne aksjonærer.

Det er et grunnleggende prinsipp for Nærings- og handelsdepartementet ved forvaltningen av statens eierinteresser, at det legges vekt på å følge de regler aksjeloven fastsetter om kompetansefordelingen mellom organene i et aksjeselskap. Ledelsen av den forretningsmessige virksomheten hører under styret og adm. direktør. Norsk Hydros beslutning om å selge sine aksjer i Dyno Industrier er en avgjørelse som etter aksjeloven tilligger styret, eventuelt bedriftsforsamlingen. Nærings- og handelsdepartementet, som forvalter av statens aksjer i Hydro, finner det riktig å respektere Hydros forretningsmessige frihet i et slikt tilfelle.

Dette er i samsvar med etablerte retningslinjer for forvaltningen av statens eierinteresser i forretningsforetak der staten deltar som aksjonær sammen med andre. Stortinget har nylig fått seg forelagt dette materialet. Jeg viser særlig til St.meld. nr. 18 for 1998-99 Bedrifter hvor staten v/Nærings- og handelsdepartementet har eierinteresser, som redegjør generelt for departementets strategi for utøvelsen av statlig eierskap.

St.prp. nr. 81 for 1998-99 Kapitalutvidelse i Norsk Hydro ASA som ledd i et tilbud om å overta Saga Petroleum ASA, som Stortinget behandlet så sent som 18. juni i år, redegjør i vedlegg nr. 1 for statens opptreden som majoritetsaksjonær i et selskap som Norsk Hydro. Samme regler vil gjelde selv om statens eierandel i Hydro nå er redusert til 43,82 pst.

Vi kan ikke se bort fra at dersom aksjene i Dyno Industrier ASA legges ut for salg samlet, er det en mulighet for at selskapet kan bli kjøpt av en utenlandsk interessent. I tråd med overstående retningslinjer vil departementet imidlertid ikke gripe inn overfor Hydro i denne saken.

Jeg er allikevel opptatt av at det blir funnet gode og seriøse kjøpere til Dyno, og vil holde meg orientert om salgsprosessen. Jeg har blant annet hatt en samtale med konsernsjefen i Dyno. Også Hydro har gitt uttrykk for at det er svært viktig å finne en seriøs kjøper som kan bidra til en fornuftig videreutvikling av de industrielle aktiviteter i Dyno.

Salget av aksjene i Dyno Industrier vil utløse meldeplikt til Nærings- og handelsdepartementet for den nye erververen etter Lov om erverv av nærings-virksomhet av 23. desember 1994 nr. 79 (ervervsloven).

Ved behandlingen av en slik sak vil jeg legge vekt på å få avklart og vurdert den nye eiers intensjoner med hensyn til videre drift, opprettholdelse av kompetansemiljø og arbeidsplasser i Norge, med videre.