Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:8 (1999-2000)
Innlevert: 13.10.1999
Sendt: 14.10.1999
Besvart: 21.10.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Det meldes fra arbeidsmarkedsbedriftene om at det fra 1.5.97 er vedtatt å dekke reiseutgifter til de personene som er i fase 2, men at dette ikke gjelder for de som er inne på SPA-tiltak i de samme bedriftene. Ordningen har tilbakevirkende kraft.
Hva er begrunnelsen for at det er bare den ene gruppen, som er på attføringstiltak, som får dekket sine reiseutgifter?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg forstår det slik at du er opptatt av at yrkeshemmede arbeidstakere som deltar i fase 2 i arbeidsmarkedsbedrifter kan få dekket sine reiseutgifter, men at dette ikke gjelder alle.

Formålet med attføringsvirksomheten i AMB er avklaring og kvalifisering av yrkeshemmede med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. I forskrift om støtte- og styringssystemet for arbeidsmarkedsbedriftene av 29.11.93 § 4 heter det at yrkeshemmede i fase 1 mottar ytelse med hjemmel i folketrygdloven. Dette vil være sykepenger, ytelser til yrkesrettet attføring eller dagpenger. Det kan også gis ytelser med hjemmel i støtte til spesielle attføringstiltak (SPA). Sistnevnte støtte er hjemlet i en egen forskrift datert 20.12.1996. Da fase 1 er en avklarings- og rekrutteringsfase er det naturlig at trygdeytelser utgjør livsoppholdsytelsen.

Arbeidstakere i fase 2 og 3 mottar lønn etter forskriftenes § 5. Denne fastsettes som i arbeidslivet for øvrig. Grunnlaget for å yte lønn i fase 2 er at deltakerne gjennomgår kvalifisering/arbeidstrening og er arbeidstakere i bedriftene ansatt på tidsbestemte kontrakter.

I vurderingen av om personer skal kunne tilstås dekning av reiseutgifter eller ikke, går det et nokså avgjørende skille mellom de som i bedriftene hever vanlig tariffestet lønn, og de som hever trygdeytelser. Med unntak av sykepenger, vil livsoppholdsytelsene dagpenger, attføringspenger og tilskott etter SPAforskriften, i alminnelighet være lavere enn lønn.

Jeg har notert at praksis i dag gir grunnlag for å tilstå dekning av reiseutgifter til yrkeshemmede i fase 2 samtidig som disse oppebærer full lønn. Dette omfatter kun den gruppe som har rettigheter etter folketrygdlovens kapittel 11 og bygger på en forståelse av retten til attføringsstønad.

Jeg finner at det ikke uten videre er rimelig at personer på full tariffestet lønn i arbeidsmarkedstiltak samtidig tilstås stønader. Det er behov for å se denne praksisen i en større sammenheng. Jeg vil derfor se nærmere på de aktuelle bestemmelser som regulerer dette området og forståelsen av dem.