Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:9 (1999-2000)
Innlevert: 13.10.1999
Sendt: 14.10.1999
Besvart: 21.10.1999 av finansminister Gudmund Restad

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Hvordan er reglene for ungdommer som mottar barnebidrag og samtidig har inntektsegivende arbeid i forhold til klassefradrag og skatt, også sett i forhold til familiens samlede inntekt og skatt?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Etter skatteloven § 16 skal barn som er 16 år eller yngre lignes under ett med foreldrene. Dette gjelder både arbeidsinntekt og eventuelt underholdsbidrag (barnebidrag). Barn lignes likevel særskilt for all arbeidsinntekt fra og med det året de fyller 13 år. Dersom foreldrene ikke bor sammen, skal barnets inntekt i utgangspunktet tilordnes den ene av foreldrene. Har bare den ene av foreldrene omsorgen for barnet, skal barnets inntekt lignes hos vedkommende. Dersom foreldrene har delt omsorg, skal barnets inntekt lignes hos den av foreldrene som det angjeldende år får enslig forsørgerstatus (klasse 2) for barnet.

Ungdom som er 17 år eller eldre skal som hovedregel lignes selvstendig for all formue og inntekt, inkludert underholdsbidrag. Ungdommen lignes i klasse 1, med mindre vedkommende selv er enslig forsørger.

Barn som mottar underholdsbidrag og i tillegg har arbeidsinntekt skal ha to minstefradrag. Fradraget beregnes særskilt for henholdsvis arbeidsinntekt og underholdsbidrag. Det ekstra minstefradraget gis hos foreldrene dersom underholdsbidraget lignes hos dem, dvs når barnet er 16 år eller yngre. Grunnlaget for beregning av minstefradrag skal ikke reduseres med det særskilte inntektsfradraget som gis barn som har arbeidsinntekt i tillegg til underholdsbidrag, se nedenfor.

Barn som har arbeidsinntekt og som i tillegg lignes for underholdsbidrag, skal ha et særskilt inntektsfradrag som maksimalt kan tilsvare et klassefradrag i klasse 1 (26 300 kroner for inntektsåret 1999), jf. skatteloven § 44 femtende ledd. Fradraget skal ikke overstige barnets inntekt eller mottatt underholdsbidrag redusert med minstefradraget.

En enslig person som har omsorgen for barn som er 17 år eller yngre skal lignes i klasse 2, jf. skatteloven § 75 annet ledd. Det er ikke noe krav om det foreligger forsørgelse i økonomisk forstand. Det kan derfor gis klasse 2 selv om barnet er selvforsørget og eventuelt lignes for seg.

Den enslige forsørgeren kan også settes i klasse 2 når barnet er 18 år eller eldre. Det er i prinsippet ingen øvre aldersgrense for ungdommen, men det kreves at der foreligger "virkelig forsørgelse", jf. skatteloven § 75 annet ledd. Ved avgjørelsen av om det foreligger virkelig forsørgelse bygger en på de samme krav til forsørgelse som stilles for å gi fullt forsørgerfradrag, bl.a. med hensyn til ungdommens inntekt.

Den enslige forsørgeren gis klasse 2 dersom det er innrømmet fullt forsørgerfradrag for en ungdom som er 18 år. Er det bare gitt et halvt forsørgerfradrag, skal vedkommende lignes i klasse 1. En enslig forsørger mottar fullt forsørgerfradrag for ungdom som har alminnelig inntekt opp til 18 000. For ungdom som har en alminnelig inntekt mellom 18 100 kroner og 28 500 kroner gis det et halvt forsørgerfradrag. Dersom ungdommen har en alminnelig inntekt over 28 600 kroner innrømmes det ikke forsørgerfradrag. Underholdsbidraget regnes med i dette grensebeløpet. Ved fastsettelsen av inntekten skal ikke det særskilte inntektsfradraget etter skatteloven § 44 femtende ledd tas i betraktning. Inntekten skal imidlertid reduseres med eventuelt dobbelt minstefradrag og eventuelle særfradrag.

For ungdom som er 19 år eller eldre vil virkelig forsørgelse foreligge når den enslige forsørger er innrømmet fullt særfradrag etter skatteloven § 76 for vedkommende. Forsørgeren skal da settes i klasse 2. Dersom det ikke er gitt slikt særfradrag eller det bare blir gitt et halvt særfradrag, kan det likevel gis klasse 2. Dette vil være tilfellet dersom det foreligger virkelig forsørgelse av ungdommen, men det ikke er innrømmet særfradrag fordi ungdommen har rett til lån i Statens lånekasse for utdanning uten behovsprøving av foreldrenes inntekt. Den enslige forsørgeren vil ha krav på klasse 2 dersom det ville blitt innrømmet fullt forsørgerfradrag om vedkommende hadde vært i alderen 17 til 18 år, jf. ovenfor.