Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:10 (1999-2000)
Innlevert: 14.10.1999
Sendt: 15.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Kan statsråden endre 10 dagers-regelen slik at 18-åringer kan avlegge teoriprøven for førerkort slik at førerkortkandidater kan tilpasse denne mer fleksibelt?

Begrunnelse

I forbindelse med å avlegge teoriprøven til førerkort er det bestemt at teoriprøven ikke kan avlegges før 10 dager før eleven fyller 18 år. Men 18-åringer går på skole og ønsker å benytte ferie/fridager til å avlegge teoriprøven for å unngå fravær fra skolen.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Førerkortforskriften § 12, første ledd, fastsetter at den praktiske delen av førerprøven kan avlegges når kandidaten har nådd minstealder for førerkort i aktuell klasse, det vil si 18 år for blant annet klasse B. Bestemmelsens tredje ledd gir mulighet for å avvike fra hovedregelen om at praktisk og teoretisk prøve så vidt mulig skal avlegges samme dag, og gir anledning til å avlegge praktisk prøve inntil 10 dager etter den teoretiske. Vegdirektoratet har tolket første og tredje ledd samlet til at det i særskilte tilfelle kan gis adgang til å avlegge teoriprøven inntil 10 dager før kandidaten fyller 18 år.

Jeg har forstått spørsmålet slik at det ønskes en utvidelse av ovennevnte ordning.

Jeg legger til grunn at de aldersgrenser for erverv av førerkort som er fastsatt skal opprettholdes, og at det ikke vil bli gitt mulighet utover de særregler som forefinnes i dag for visse grupper, til å avlegge praktisk prøve før fastsatt alder er oppnådd.

På bakgrunn av dette og et ønske om at kandidatene, av både praktiske og pedagogiske hensyn, som hovedregel bør prøves praktisk og teoretisk på tilnærmet samme tidspunkt, ønsker jeg ikke å utvide den aktuelle ordningen.