Skriftlig spørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:11 (1999-2000)
Innlevert: 15.10.1999
Sendt: 18.10.1999
Besvart: 22.10.1999 av finansminister Gudmund Restad

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Kan finansministeren gi en vurdering av mulighetene for at aviser kan unngå å bli pliktige til å betale merverdiavgift når de gir bort gratisannonser som gave til hjelpeorganisasjoner?

Begrunnelse

Foran aksjoner veldedige organisasjoner holder, slik som Amnesty Internationals TV-aksjon 24. oktober i år, har organisasjonene ofte behov for gratis annonser for å gjøre aksjonen kjent. Reglene om merverdiavgift er utformet slik at aviser som gir slik gratis annonse blir avgiftspliktig for uttak av varen (annonsen) fra sin virksomhet. Dette fører til at særlig mindre aviser eller aviser med dårlig økonomi ikke ser seg i stand til å gi gratis annonse. Selv om avisa ser seg i stand til å stille gratis annonse-plass til disposisjon, kan det være at den ikke ser seg råd til å betale merverdiavgiften til staten.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Jeg viser til ditt brev av 15. oktober 1999, hvor det er reist spørsmål om det kan gis en vurdering av mulighetene for at aviser kan unngå å bli pliktige til å betale merverdiavgift når de gir bort gratisannonser som gave til hjelpeorganisasjoner.

Etter merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr 4 skal det svares merverdiavgift som ved uttak når varer eller tjenester fra avgiftspliktig virksomheten brukes til gave.

Dette innebærer eksempelvis at dersom en virksomhet som anskaffer varer til bruk for videresalg velger å ta en del av disse varene ut fra varelageret og overdra varene videre som gave enten til ansatte eller andre, så må virksomheten også svare merverdiavgift for disse varene i likhet med det som gjelder for de varene som omsettes på vanlig måte. Et av hovedprinsippene bak merverdiavgiftssystemet er at alt forbruk av varer og avgiftspliktige tjenester skal avgiftsbelegges. Uttaksbestemmelser er et nødvendig element i et slikt avgiftssystem.

Avisers annonsevirksomhet er avgiftspliktig virksomhet. I de tilfellene hvor avisene gir bort annonseplass uten å kreve vederlag må dette i utgangspunktet antas å være en gave. Avisene må derfor betale avgift av omsetningsverdien av gratis-annonsene etter uttaksbestemmelsene.

Det har vært en bred gjennomgang av virkningene av avgiftsregelverket for veldedige organisasjoner, jf. NOU 1998:17 Frivillige organisasjoner, også omtalt som Korvaldutvalget. Som følge av forslag fra utvalget, ble det blant annet gitt et fritak fra uttaksregelen for vederlagsfri tjenester ytet til frivillige organisasjoner i forbindelse med dugnad. Fritaket er begrenset oppad til 100 dugnadstimer. Bakgrunnen for forslaget var at det etter utvalgets oppfatning, var urimelig å avgiftsbelegge en avgiftspliktig håndverker som personlig yter gratis tjenester på fritiden i forbindelse med dugnadsarbeid.

Det finnes imidlertid ingen tilsvarende bestemmelse som fritar fra plikten til beregne merverdiavgift for gratisannonser som aviser yter til veldedige organisasjoner.

Innenfor gjeldende regelverk er det derfor ikke adgang til å unnta å beregne merverdiavgift i slike tilfeller.