Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:13 (1999-2000)
Innlevert: 20.10.1999
Sendt: 20.10.1999
Besvart: 28.10.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norge har signert Statute of the International Criminal Court av 17. juli 1998. For at avtalen skal tre i kraft må 60 land ratifisere. Bare 5 land har til nå gjort dette.
Hva slags tidsplan og prosess har Regjeringen lagt for å ratifisere denne avtalen?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Fra norsk side prioriterer vi arbeidet med etablering av Den internasjonale straffedomstolen meget høyt. Regjeringen er kommet godt i gang med de omfattende forberedelsene til ratifikasjon av vedtektene til Domstolen. Disse reiser en rekke rettslige spørsmål, blant annet om tilpasning av nasjonal rett for fullt ut å sikre samarbeid mellom de ulike statene og Domstolen.

Et høringsbrev om fremleggelse av Domstolens vedtekter for Stortinget for samtykke til ratifikasjon er sendt til en rekke høringsinstanser. Høringsfristen er satt til 5. november d.å.. Regjeringen tar deretter sikte på så snart som mulig å fremlegge en stortingsproposisjon om samtykke til ratifikasjon av vedtektene.

Fra norsk side har vi fortløpende kontakt med andre stater som også arbeider med forberedelsene til ratifikasjon av vedtektene. På denne bakgrunn er Regjeringen optimistisk når det gjelder spørsmålet om det i løpet av de nærmeste årene vil foreligge et tilstrekkelig antall ratifikasjoner til at vedtektene kan tre i kraft.