Skriftlig spørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:18 (1999-2000)
Innlevert: 20.10.1999
Sendt: 21.10.1999
Besvart: 28.10.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Ifølge Åndalsnes Avis gikk det 15 år fra Palmer Grøvdal i Isfjorden søkte om tillatelse om elveforebygging mot elva Isa i brev datert 22. mai 1984 og til svaret fra NVE kom i oktober i år. Søknaden ble avslått. Ved årsskiftet lå det om lag 250 søknader om ulike forebyggingstiltak hos NVE Region Vest.
Hva vil statsråden gjøre for å få slutt på slik uansvarlig lang saksbehandlingstid?

Begrunnelse

Region Vest klager over at det har hopet seg opp mange søknader og viser til manglende kapasitet. De kan heller ikke love noen forbedring innen overskuelig framtid.
Saken var omtalt i Åndalsnes Avis 14. oktober 1999.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Antall søknader om forbyggingstiltak har siden midten av 1970-årene økt kraftig. En del av denne økningen skyldes at det har inntruffet betydelige flomskader i denne perioden. At ordningen med distriktsandel falt bort 1. januar 1976 medførte også at søknadsmengden økte sterkt. Ordningen med distriktsandel ble gjeninnført fra og med 1. januar 1990.

Distriktsandel vil si at berørte kommuner og private grunneiere som får nytte av flom- og erosjonssikringstiltak blir avkrevd en egenandel. For tiden er egenandelen minimum 20 prosent.

Bortfallet av distriktsandelen medførte at praktisk talt samtlige anlegg som ble bevilget over Norges vassdrag- og energidirektorats (NVE) budsjett også ble vedtatt av kommunen. Det ble derfor et stort misforhold mellom antall søknader og bevilgede midler til denne type tiltak. Erfaring har vist at når det praktiseres en distriktsandel, foretar kommunen en betydelig sortering av hvilke tiltak som skal bevilges midler.

NVE har tidligere fulgt en praksis som går ut på at søknader som ikke er kommet til utførelse, har blitt liggende som aktuelle fremtidige prosjekter. Dagens krav og prioriteringer er forskjellige fra det som var retningsgivende tidligere. Dette medfører at søknader som en gang var aktuelle, ikke får tilskudd i dag. Samtlige av NVEs regionkontorer har på denne bakgrunn hatt en opprydningsaksjon.

Under opprydningsaksjonen har det dessverre kommet frem en del gamle søknader som må avslås, fordi de er uaktuelle i forhold til dagens prioriteringer.

Når det gjelder nye søknader tar NVE i en tidlig fase stilling til hvorvidt søknaden er aktuell for utbygging eller ikke. Avklaringer vedrørende avslag eller videre planlegging som kan føre til tiltak gjøres innen relativt kort tid.

Som det fremgår av uttalelsen fra NVE Region Vest er det fortsatt et misforhold mellom antall søknader og bevilgede midler til denne type tiltak. Regjeringen har dessverre ikke funnet plass til noen styrking av dette området i budsjettet for 2000.

Jeg vil til slutt nevne at NVEs nye kvalitetssikringssystem trer i kraft 1. november. Ved å innføre et kvalitetssikringssystem skal NVE bli bedre til å gjøre de riktige tingene til riktig tid, og riktig kvalitet og pris. Planleggingsprosessen vil også bli omfattet av dette systemet, noe som vil føre til at kvaliteten på saksbehandlingen vil bli bedret.