Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:21 (1999-2000)
Innlevert: 26.10.1999
Sendt: 26.10.1999
Besvart: 01.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Kan statsråden svare på om det i samband med anbodsutlysninga vart vurdert å forlenge eksisterande rute ifrå Sola-Dagali til Gardermoen, og i tilfelle kvifor vart det ikkje gjort, og eventuelt kan departementet legge til rette for mellomlanding av ei rute ifrå Bergen-Dagali-Gardermoen også?

Begrunnelse

Geilo Lufthavn Dagali får idag AFIS tilskot. Pr. i dag blir det gitt grunna rutedrift ifrå Sola Lufthavn Stavanger med Coast Air. Elles er det chartertrafikk som gir grunnlaget for dagens passasjertal. Flyplassen har bevist sin eksistens. Reiselivskommunane i øvre Buskerud ville ved utvida rutetilbod fått ein auka tilgang til marknaden. Som ledd i å styrke drifta av flyplassen ville det vori ynskjeleg med eit utvida rutemønster og eller fleire landingar ifrå andre destinasjonar.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Samferdselsdepartementet har ansvar for å sikre et flytilbud til de regionale lufthavnene som inngår i statens engasjement i regional luftfart, jf. St.meld. nr. 15/Innst. S. nr. 128 (1994-95) Om statens engasjement i regional luftfart. Dette ivaretas ved utlysning av anbud der ingen selskaper vil fly uten statstilskudd eller markedsbeskyttelse.

Geilo lufthavn, Dagali, inngår i tråd med nevnte stortingsdokumenter ikke i statens engasjement i regional luftfart. Dette er begrunnet med de transportalternativer som veg- og jernbaneforbindelser gir til fylkessenter, Vestlandet og Oslo. Staten bidrar like fullt til driften av lufthavnen gjennom tilskudd til flygeinformasjonstjenesten (såkalt AFIS-tilskudd), som ytes både til Geilo og andre ikke-statlige lufthavner med rutetrafikk.

Tilbudet fra andre transportformer i Geilo-regionen vil bli ytterligere bedret med den nært forestående satsingen på krengetog på Bergensbanen. Dette innebærer at det ikke foreligger grunnlag som tilsier fornyede vurderinger av statens engasjement i regional luftfart på Geilo lufthavn, Dagali.