Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:22 (1999-2000)
Innlevert: 26.10.1999
Sendt: 26.10.1999
Besvart: 04.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Jeg viser til mitt spørsmål nr. 344 ang. Trafikksentralen i Grenland, Telemark.Videre viser jeg til Deres svar, datert den 17. juni 1999. Jeg er kjent med at det etter den tid er avholdt et møte hos Fiskeriministeren hvor ordfører i Porsgrunn, Elisabeth A. Nilsen var til stede og orienterte om Trafikksentralen i Grenland. Jeg er gjort kjent med at signalene fra Fiskeriministeren i dette møte ble oppfattet som positive. Kan det forventes at det skjer noe med denne saken i nær framtid?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Den 24. september 1999 hadde jeg møte med bl.a. ordfører Elisabeth A. Nilsen fra Porsgrunn og stortingsrepresentant Bror Yngve Rahm om trafikksentralen i Brevik. I dette møtet uttrykte jeg at departementet er opptatt av sikkerheten i farvannet, men jeg poengterte også at departementet er opptatt av at det ikke legges unødig store kostnader på skipstrafikken. Et moment i så måte er at driften av trafikksentralen betales av skipstrafikken i farvannet og at en utvidelse av radardekningen antagelig ikke vil ha en vesentlig effekt for sikkerheten i farvannet. Jeg viser her for øvrig til mitt svar av 17. juni 1999 på stortingsrepresentant Gunn Olsens spørsmål nr. 334. om trafikksentralen. Der framgår det bl.a. at trafikksentralen er et av flere tiltak som til sammen bidrar til sikkerheten i farvannet, og at det i utgangspunktet derfor ikke skulle være behov for en bedre radardekning i farvannet.

På bakgrunn av den bekymring som ble uttrykt fra lokalt hold i møtet den 24. september 1999 fant jeg det likevel naturlig at departementet ser nærmere på saken, og det ble opplyst at man bl. a. ville be om Kystdirektoratets vurdering av de økonomiske konsekvensene av etablering av en bedre radardekning. Herunder hva dette vil medføre av investeringer, og hva det vil bety for trafikksentralens driftskostnader og gebyrsatsene for skipstrafikken. Departementet vil ta saken opp til vurdering når direktoratets vurdering foreligger.