Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:23 (1999-2000)
Innlevert: 26.10.1999
Sendt: 26.10.1999
Besvart: 01.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter stansen av hysefisket n. 62 breddegrad som ble iverksatt tidligere i høst, er kystflåten og mottaksanlegg - spesielt i Nordland, kommet i en vanskelig situasjon. For mange har høstfisket etter hyse vært ansett som et av hovedfiskeriene. Et begrenset hysefiske kan i denne situasjon neppe sies å ha noen truende karakter for hysebestanden. Vil fiskeriministeren sørge for å åpne for et begrenset hysefiske for kystflåten n. 62 breddegrad?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Fartøy som fisker hyse med konvensjonelle redskap nord for 62°N har i 1999 totalt anledning til å fiske 28.060 tonn hyse. Dette fisket er regulert med maksimalkvoter og periodisering. På grunn av overfiske av periodekvoten for 1. periode, måtte det direkte fisket etter hyse med konvensjobelle redskap stanses så tidlig som 28. februar i år. Samtidig ble bifangstadgangen hevet fra 10% til 20%. Det medgikk så vidt mye kvantum til bifangst at det kun var mulig å gjennomføre et direkte fiske en kort tid i sommer. Åpningstiden samsvarte med at en del av det tradisjonsrike fløytlinefisket i Finnmark kunne gjennomføres, om enn av kortere varighet enn ønsket.

Det har vært et ønske om å forsøke å holde igjen så vidt mye kvantum hyse av gruppekvoten at et direkte fiske etter hyse kunne gjennomføres i høst. Ved inngangen til oktober gjensto imidlertid så lite kvantum at det ikke var mulig å starte slikt fiske, selv i en begrenset form. Selv med kun et bifangstfiske resten av året ligger det an til et overfiske av gruppekvoten. I den hensikt å redusere overfisket, er for øvrig bifangstadgangen for fartøy over 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap redusert.

Fiskeridepartementet har rettet en henvendelse til Russland om overføring av 2.000 tonn hyse. De russiske myndigheter har ikke besvart vår henvendelse, men foreløpige signaler tyder på at en overføring neppe vil finne sted.

Når utviklingen i fisket i forhold til fastsatte kvoter tilsier at det må gjøres endringer i forhold til opprinnelig reguleringsopplegg, er det myndighetenes plikt å iverksette de nødvendige tiltak. Dette kan ha den beklagelige virkning at det oppstår en vanskelig situasjon både for deler av flåten og industrien. Det er imidlertid viktig å erkjenne at å tillate fiske utover anbefalte kvoter, kan få som konsekvens at det går utover bestanden og således vil medføre lavere kvoter senere år.

Med bakgrunn i ovenstående kan jeg ikke tillate et direkte fiske etter hyse for kystflåten nord for 62°N i høst.