Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:28 (1999-2000)
Innlevert: 28.10.1999
Sendt: 29.10.1999
Besvart: 05.11.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): I Karlsøy Kommune er en niåring pågrepet med makt midt i en skoletime og ført bort. Dette skjedde foran elevens medelever og faren ble lagt i jern og innlåst på et kott mens pågripelsen skjedde. Ifølge media var dette på bakgrunn av en tvist om barnerettighetene mellom foreldrene. Medelevene har i ettertid fått hjelp av helsesøster for å bearbeide det som skjedde.
Hva vil statsråden gjøre med denne saken?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg kan opplyse representanten Alstad at departementet har innhentet opplysninger i saken fra fylkesmannen i Troms og fra barneverntjenesten i Karlsøy. Av dokumentene framgår det at foreldrene har fremmet sak for domstolen etter barneloven om hvem som skal ha den daglige omsorgen for barnet. Videre framgår det at retten midlertidig har gitt mor omsorgen fram til det foreligger dom i saken.

Til sakens formelle side kan det opplyses at barneverntjenesten ikke kan fatte vedtak etter barnevernloven i en tvist mellom foreldrene i sak som er brakt inn for retten.

Barneverntjenestens kompetanse i spørsmål som reguleres av barneloven er i utgangspunktet meget begrenset. I samværssaker kan barneverntjenesten bare bistå med tilsyn under samvær i forebyggingsøyemed dersom partene samtykker, og dersom barneverntjenesten finner å ha kapasitet til å påta seg en slik oppgave.

Ifølge barnevernloven § 2-3 tredje ledd skal fylkesmannen føre særlig tilsyn med

barnevernvirksomheten i den enkelte kommune. I dette ligger blant annet at fylkesmannen skal sørge for at kommunen får råd og veiledning og at kommunen utfører de oppgaver den er pålagt etter barnevernloven.

Etter at saken ble kjent for departementet har vi hatt kontakt med fylkesmannen i Troms. Som tilsynsmyndighet har fylkesmannen tatt opp saken med barneverntjenesten i Karlsøy.

Kommunen medgir at hentingen ikke var tilstrekkelig gjennomtenkt og at muligheten for at det kunne oppstå vansker ikke var gjennomdrøftet.

Barn skal kunne ferdes på offentlig arena uten å risikere å møte situasjoner som kan oppleves skremmende og uforståelige. Situasjonen som oppsto var sterkt beklagelig. Dette blir også understreket og beklaget av sosialleder ved Karlsøy kommune. Generelt vil jeg si at barneverntjenesten kun i rene unntakstilfeller henter barn med bistand fra politiet.

Dette er oftest i svært krevende og vanskelige saker og etter forutgående erfaringer eller alvorlige opplysninger i den konkrete saken.

Departementet gav i oktober 1998 med hjemmel i barnevernloven retningslinjer om

vedtak i akuttsituasjoner (vedlagt). Disse er ment som hjelp og støtte til barneverntjenesten for å unngå at slike vonde og uheldige situasjoner oppstår.Vedlegg til svar:

Midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner.

Retningslinjer av 15. oktober 1998 til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100, utgitt av Barne- og familiedepartementet.