Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:29 (1999-2000)
Innlevert: 28.10.1999
Sendt: 29.10.1999
Besvart: 08.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): I en sak om barnerettighetene mellom to foreldre i Karlsøy kommune, ble det gjennomført en aksjon med barnevernet og politiet midt i en skoletime. Der ble jentas far pågrepet og låst inne i et kott, eleven på 9 år pågrepet og ført bort midt foran sine medelever på en måte som har ført til sterke reaksjoner blant medelever og foreldre.
Hva vil justisministeren gjøre med saken?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg viser til ovennevnte spørsmål av 28. oktober 1999, jf. spørsmål nr. 28 til Barne- og familieministeren fra samme representant.

I spørretimen 3. november d.å. besvarte jeg et tilsvarende spørsmål fra representanten Astrid Marie Nistad, jf vedlegg. Jeg vil understreke at politiet plikter å etterkomme en anmodning fra barnevernet om bistand til gjennomføring av lovlige vedtak, når dette ikke kan gjøres uten bruk av makt, jf. politiinstruksen § 13-2. Men jeg vil samtidig understreke at politiet i henhold til politiinstruksen § 13-5 selv avgjør på hvilken måte og med hvilke midler bistandsoppdraget skal gjennomføres. Politiet er ikke her bundet av barnevernsmyndigheten. I en så vanskelig sak som det her er tale om, finner jeg det ikke riktig uten videre å kritisere politiet for at det etterkom anmodningen fra barnevernssjefen, når omstendighetene var slik det er skissert i mitt svar til Astrid Marie Nistad.Det kan imidlertid reises spørsmål ved om tidspunktet var heldig i og med at gjenoppretting av den lovlige tilstand fant sted i skolesituasjonen.

På denne bakgrunn og på bakgrunn av det spørsmål som representanten har stilt til Barne- og familieministeren, vil jeg derfor ta opp dette spørsmålet med henne.