Skriftlig spørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:30 (1999-2000)
Innlevert: 29.10.1999
Sendt: 01.11.1999
Besvart: 09.11.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Hvorfor skal vi være annerledes enn våre naboland når det gjelder å ivareta vår Teko-industri, og hvorfor holder ikke det norske forsvaret slike ordrer under terskelverdien og bestiller direkte i norske bedrifter slik mange andre land gjør?

Begrunnelse

Forsvarsministeren har ved flere anledninger svart på spørsmål om innkjøp av denne art at det er EØS-avtalens art.123 som definerer uunnværlige forsvarsformål, og de muligheter for skjerming som ligger i dette regelverket.
Jeg vil allikevel ta opp spørsmålet, fordi vår teko-industri stadig taper slike ordre, og derved kan stå i fare for å måtte legge ned sin virksomhet her i landet. På lengre sikt kan dette bety at Norge totalt vil mangle kompetanse på produksjon av nødvendig utstyr til forsvaret, og vi vil måtte dra langveis for å skaffe det vi trenger.

Jeg har fått opplyst fra teko-industrien at det fins konkrete eksempler på hvordan land innen EU beskytter sin egen teko-industri.

I henhold til TBL-Teko statistikk er det vanlig at vel 90% av utlyste anbud går til egen industri, men at enkelte av firmaene produserer både ute og hjemme. Det er likevel slik at hovedparten ikke lyser ut med en såkalt åpen konkurranse i EU. Disse ordrene går som rettede anbud til utvalgte bedrifter, hjemlet i EU-traktatene, tilsvarende EØS art. 123.

Jeg har fått oppgitt følgende eksempler på innkjøpspraksis av tekoanskaffelser innen EU med offentlig utlysning:

Utlysning under terskelverdien:
For enkelte land er det vanlig å splitte opp ordrer for å komme under denne, for så å styre den direkte mot en produsent.

Belgia har senket terskelverdien for utlysning til BEF500 000.-
Stormark på Dokka har forsøkt å få ut anbudspapirer via eksportrådet. Dette har tatt svært lang tid, og når de kommer er de på flamsk, har kort tidsfrist og en rekke spesielle krav som det er vanskelig å oppfylle.

Mål-søm:
Anbudspapirer fra England viser krav om at den enkelte soldat skal kunne komme til bedriften og få tatt mål for individuell tilpasning uten ekstra kostnader. Mål-søm anvendes også i andre land, f.eks Nederland.

Spesielle krav:
Mange spesifikasjoner medfører at det er vanskelig for utenlandske produsenter å vinne Anbudene. Dette kan være bestemte produksjonsprosesser, tekniske krav og lignende.

Uklare formuleringer:
Enkelte land benytter uklare formuleringer og spesifikasjoner som gjør det nesten umulig å svare konkret på anbudet.
Enkelte bedrifter må derfor ta forbehold eller gi alternative anbud.
Pristilbudet kommer da ofte i retur med svar om at anbudet ikke er riktig besvart.

Ingen utlysning:
Finland og til dels Danmark er oppgitt som eksempler på at det på tross av at anbudene overstiger terskelverdien ikke lyser ut anbud men går til egen industri. Dette anses å være lovlige unntak i henhold til EUs regelverk tilsvarende EØS avtalens art. 123.

Derfor burde også Norge ivareta egne bedrifter for å bevare kompetanse og ha en sikker mulighet til å kunne skaffe det norske Forsvaret nødvendige konfeksjonsvarer også i fremtiden.

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: For å kunne gi ditt spørsmål et utfyllende svar, er det viktig å gå litt tilbake i tid.

Forsvarsdepartementet orienterte gjennom St prp nr 54 (1994-95), om en ny ordning for Forsvarets tekoanskaffelser. Ordningen som trådte i kraft primo 1997, viste seg imidlertid ikke å fungere som forutsatt. Fra flere hold ble det reist spørsmål vedrørende ordningen og forholdet til EØS-avtalens bestemmelser for offentlige anskaffelser. Blant annet ble det fra utenlandske myndigheter ved flere anledninger tatt kontakt med norske myndigheter for å hevde at ordningen i for stor utstrekning favoriserte norske leverandører. Juridiske vurderinger som ble gjennomført, konkluderte også med at sider ved ordningen kunne være i strid med bestemmelsene. Forsvarsdepartementet fant det derfor nødvendig gjennom St prp nr 8 (1997-98) å oppheve denne, samt å orientere Stortinget om grunntrekkene for en ny ordning for tekoanskaffelser. Denne ble etablert i januar 1998.

Når det gjelder norsk tekoindustris mulighet til å vinne kontrakter i internasjonal konkurranse, har departementet som det fremgår av tidligere redegjørelser, oppfordret Forsvarets innkjøpsorganer til å etablere rammebetingelser som sikrer at norsk tekoindustri får like gode muligheter til å levere til Forsvaret, som industrien i de land det er naturlig å sammenlikne seg med. Dette innebærer bl a en konsekvent bruk av norsk språk i de utlysningene som foretas. Videre bør det trekkes frem at fem produktgrupper er unntatt fra internasjonal konkurranse, og kun anskaffes gjennom nasjonalt rettede anbud.

Du viser i ditt brev til eksempler på at konkurransereglene i navngitte land tilpasses for å hindre at kontraktene forsvinner ut av landet. Jeg er kjent med disse ryktene vedrørende ulike konkurranseforhold, men kan bare konstatere at jeg fortsatt ikke har blitt gitt mulighet til å se disse verifisert.

Til slutt er det viktig for meg å understreke at Forsvaret er forpliktet til å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk, både nasjonalt og internasjonalt. Å gå inn på en praksis hvor ordrene eksempelvis bevisst holdes under de til enhver tid gjeldende terskelverdier, vil innebære et klart og direkte brudd på EØS-avtalen. En slik praksis kan jeg som Forsvarsminister ikke stå inne for. Jeg vil imidlertid fortsette å følge opp praksis slik at det fra Forsvarets side fortsatt settes fokus på å legge forholdene til rette slik at norsk tekoindustri kan fremstå som konkurransedyktig også i årene som kommer.