Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:33 (1999-2000)
Innlevert: 02.11.1999
Sendt: 02.11.1999
Besvart: 05.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Siden nedleggelsen av persontrafikken på Valdresbanen har det fra lokalt hold vært arbeidet med etterbruken av spor- og stasjonsarealer. Hvordan vurderer samferdselsministeren framdriften i dette arbeidet og når vil det bli tatt beslutning om etterbruken av strekningen mellom Leira og Dokka?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Samferdselsdepartementet har forelagt spørsmålet om videre bruk av jernbanestrekningen mellom Leira og Dokka for de berørte kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Nordre Land og Etnedal og bedt om at kommunene selv koordinerer sine interesser og vurderer den fremtidige bruken av traseen, idet det er ulike interesser lokalt om bruken av banestrekningen (gang-/sykkelveg eller turist/hobbybane). Resultatet av behandlingen viste at tre av kommunene har foreslått at arealene for Valdresbanen avsettes til samferdselsformål i kommuneplaner eller reguleringsplaner og forutsettes overdratt vederlagsfritt til kommunene, mens en kommune mener at jernbanetraseen bør opprettholdes i en periode på 10 år. Nye Valdresbanen ønsker primært å gå inn for å utvikle Valdresbanen til turistbane. AS Valdresbanen ønsker at Jernbaneverket fortsatt skal ha ansvaret for banen. Dersom AS Valdresbanen skal overta banen, ønskes det økonomisk bidrag til bl.a. vedlikehold.

På bakgrunn av at kommunene ikke har kommet fram til noen felles holdning fant Samferdselsdepartementet det riktig å forelegge saken for Oppland fylkeskommune som har et generelt ansvar for sentrale deler av lokal samferdsel- og næringsutvikling i fylket, til uttalelse. Fylkeskommunen er også bedt om å vurdere mulige virkninger utover det området som berøres av de ovennevnte 4 kommuner.Samferdselsdepartementet avventer nå svaret fra fylkeskommunen.

Jeg kan derfor ikke på nåværende tidspunkt si noe om når det kan foretas en endelig beslutning om etterbruken av strekningen mellom Leira og Dokka. Dette vil bl.a. avhenge av hvilken tilråding fylkeskommunen kommer med.