Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:37 (1999-2000)
Innlevert: 04.11.1999
Sendt: 04.11.1999
Besvart: 11.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): I valgkampen uttalte lederen i Kristelig Folkeparti at partiet ville ta initiativ til at sporvogn (trikk) i bygater skulle gis prioritet i trafikken framfor biltrafikk. Vil samferdselsministeren ta slikt initiativ og er dette eventuelt en lovsak som i så fall må legges fram for Stortinget?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Bedring av trikkens fremkommelighet kan skje ved hjelp av ulike virkemidler som bruk av egne traséer, skilttekniske virkemidler og signalregulering i kryss. Best prioritet får trikken og annen kollektivtrafikk der det benyttes egne traséer, under forutsetning av at disse kan legges slik at målpunktene/kundene blir dekket på en god måte.

Som kjent er det i Norge bare Oslo og Trondheim som fortsatt har sporvogn (trikk). Gråkallbanen i Trondheim kjører hovedsakelig (90 %) i egen trasé. På strekningen hvor traséen går i blandet trafikk er det gjennomført lysregulering med tilfartskontroll i kryssende gater og aktiv buss- og trikkeprioritet. I Oslo hvor trikkenettet er mer omfattende, er det vanskeligere å få til egne traséer for trikken. Trikk og buss vil derfor i større grad rammes av de samme fremkommelighetsproblemer som biltrafikken, og prioritering av ett trafikkslag vil gi konsekvenser for fremkommeligheten for andre. Generelt mener jeg at kollektivtrafikken i slike tilfeller bør få prioritet under forutsetning av at dette ikke går på bekostning av trafikksikkerheten.

I Oslo har politiet og kommunen herredømme over de fleste virkemidlene for å prioritere trikken i forhold til andre transportmidler, og det synes ikke nødvendig med regelverksendringer. Eksempelvis er politiet, gjennom skiltforskriftene fastsatt av Samferdselsdepartementet, tillagt myndigheten til å treffe vedtak om aktuell skilting. Før det treffes vedtak skal angjeldende kommune, eventuelt vegsjef, gis anledning til å uttale seg.

Ellers kan jeg nevne at det fra tidlig på 80-tallet og fremover er iverksatt en rekke tiltak i Oslo for å øke trikkens gjennomsnittshastighet. Herunder bygging av separat trasè i bygater og aktiv prioritering i lyskryss. Dette har økt gjennomsnittshastigheten for buss og trikk innenfor Ring 2 til omtrent 17 km/t. Oslo Sporveier mener at en med et rimelig sett av tiltak kan øke gjennomsnittshastigheten ytterligere til 22-24 km/t. Vegvesenet er positive til dette, men vil påpeke at med en stadig økende biltrafikk kan det være et ambisiøst mål. For Samferdselsdepartementet er det viktig at trafikksikkerhetsmessige forhold blir ivaretatt ved valg av prioriteringstiltak i trafikken.

Det er i dag et godt samarbeid, både formelt og uformelt, mellom de involverte myndigheter i Oslo. Blant annet har Statens vegvesen Oslo og Oslo Sporveier et prosjekt om signalprioritering av trikk på en bestemt strekning, og vil gjennom dette vinne erfaringer som en da kan nyttiggjøre seg andre steder i Oslo.

Det synes derfor i dag ikke påkrevet med lov- eller regelverksendringer for å kunne gi trikk prioritet i forhold til annen trafikk.