Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:44 (1999-2000)
Innlevert: 08.11.1999
Sendt: 08.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Kan Justisministeren omgående sørge for at radioer som i dag helt eller delvis har lotteri som grunnlag for drift får fornyet sin tillatelse for år 2000 inntil ny forskrift er innført og varslet, og at de føringer komiteen vil fremlegge i sin innstilling til Ot.prp.nr 84 (1998-99) i mellomtiden blir veiledende for departementets og politiets praksis på området?

Begrunnelse

Justiskomiteen har Ot. prp. nr. 84 (1998-99) til behandling. Saken skal fremlegges i Stortinget 16.12.1999. Et av spørsmålene som er reist dreier seg om vilkår for lotteri i lokalradio. Departementet har i skriv G-5/99 av 15.3.99 gitt lokalradioer med bingo som del av sitt inntektsgrunnlag frist til 31.12.99 med eventuelle eiermessige tilpasninger ihht. Departementets tolkning av lov og forskrift. Samtidig vet vi at mange politidistrikter har satt frist for å søke lotteritillatelse for år 2000 flere måneder før årets utløp.

Varsling av berørte virksomheter bør foregå i god tid, men frist som ikke kan være mindre enn 12 måneder fra ny forskrift får gyldighet og som eventuelt forlenges for å tilpasses kalenderåret.

Stortingets behandling av nevnte sak kan medføre endring i premissene for slike tillatelser.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Lotteriloven har bl.a. som formål å styrke inntektsgrunnlaget for det frivillige organisasjonsliv. Lotterimarkedet er etter lotteriloven § 6 forbeholdt landsdekkende, regionale eller lokale organisasjoner eller foreninger som i sin virksomhet ivaretar et humanitært eller samfunnsnyttig formål. Tillatelse kan bare gis til nærradio/nærfjernsynstasjon med konsesjon, jf forskrift om bingo 24. oktober 1990 nr 877. Dette forutsetter imidlertid at de generelle reglene i lotteriloven 1995 §§ 5 og 6 er oppfylt.

Lovens forarbeider slår fast at tillatelse bare gis til samfunnsnyttige og humanitære formål og ikke til privatøkonomiske tiltak eller foreninger eller sammenslutninger med privatøkonomisk formål, jf bl a uttalelser i Ot prp nr 58 (1993-94) s. 10 og Inst. O. nr 9 (1994-95 ) under punkt 5.4 s. 14. Dersom privatpersoner eller kommersielle foretak skulle få anledning til å drive bingo til inntekt for sin virksomhet ville dette gå på bekostning av de frivillige organisasjonenes andeler i lotterimarkedet.

Allerede i rundskriv G-75/92 ga departementet nærmere instrukser om behandlingen av søknader om tillatelse til å avholde radiobingo. I rundskrivet fremgår det bl.a at et rent kommersielt foretak eller en nærradio som drives som et tradisjonelt aksjeselskap eller lignende ikke vil kunne få lotteritillatelse til inntekt for radioen.

Justisdepartementet ga i rundskriv G-5/99 som ble utgitt 15 mars 1999 en presisering av gjeldende rett. Her heter det bl a.:

"Etter fast praksis gis det ikke lotteritillatelse til privatøkonomiske tiltak eller sammenslutninger med slike formål, jf. forarbeidene til lotteriloven , Ot. prp. nr 58 (1993-94) om lov om lotterier mv. s 10. Dette innebærer at privatpersoner eller kommersielle foretak som mediaselskaper herunder aviser, samt bedrifter, forretninger og banker, ikke oppfyller kravene i lotteriloven § 6 jf. § 5 første ledd, selv om inntektene fra bingoen tilbakeføres til nærradioen /nærfjernsynet."

Departementet har med dette rundskrivet gitt tydelig uttrykk for at rene kommersielle virksomheter og heleide private virksomheter ikke kan påregne å få tillatelse til radiobingo. I rundskrivet er det gitt en rimelig frist for å omdanne eierstrukturen dersom konsesjonæren ikke oppfyller vilkårene for fornyelse. Fristen er satt til 31 desember 1999.

Departementet har mottatt et fåtall av klager over politiets vedtak om avslag på søknad om tillatelse til å avholde radiobingo.

Justisdepartementet vil på bakgrunn av Stortingets behandling av Ot prp nr 84 (1998-99) om lov om lotterier mv revidere bingoregelverket for å gjøre spillet mer attraktivt. I denne forbindelse vil også reglene om nærradiobingo bli grundig vurdert. Prinsippet om at lotteritillatelse bare kan gis til det frivillige organisasjons- og foreningsliv som nevnt i lotterilovens § 6 står imidlertid fast.