Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:45 (1999-2000)
Innlevert: 08.11.1999
Sendt: 08.11.1999
Besvart: 12.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I en årrekke har det vært arbeidet med å opprette et fond for søk etter omkomne på havet. 2 utvalg har levert sine innstillinger, den siste for kort tid siden og det ble konkludert med at et fond bør opprettes og at det må bevilges 35 millioner til dette. I Fiskeribladet 15.10 leser jeg at Kirke- og undervisningsdepartementet på grunn av etiske prinsipper ikke ønsker opprettelsen av et slikt fond.
Medfører dette riktighet?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: NOU 1999:16 Søk etter omkomne, ble lagt fram for Justisdepartementet 1. april 1999. Utvalget har i vurderingen av de etiske spørsmålene tatt utgangspunkt i "kirkens holdning". Dette er behandlet i utredningens kap. 4.2., der det blant annet heter: "Det liv etter døden som kirken forkynner er ikke avhengig av et gravsted med gravsten og navn." (..) "Tanken om en våt grav, som likeverdig med et gravsted på en kirkegård, har vært en oppfatning gjennom århundrer og bør holdes frem på samme måte i dag." Samtidig blir det framhevet at "søk som ikke igangsettes eller som avsluttes før avdøde er funnet, vil føre til en menneskelig og følelsesmessig påkjenning for dem det angår. Dette må tas på alvor."

Den kirkelige representant i utvalget har sluttet seg til utvalgets enstemmige forslag om at det organiseres en ordning for søk etter omkomne, og at denne bør finansieres som en budsjettstyrt post over en egen post på statsbudsjettet.

Utredningen har vært ute på høring. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har i sin høringsuttalelse begrenset seg til å si at vi ikke har merknader til utredningen. Når det gjelder de spørsmål som er dette departements ansvar, dvs. det som berører kirkelige og gravferdsmessige forhold, er det min oppfatning at alle nødvendige hensyn er godt ivaretatt i utredningen.

Det kan være grunn til å presisere at gravferdsloven § 1 annet ledd om vern av naturlig grav ikke tar sikte på å vanskeliggjøre søk etter omkomne, men slår fast at i de tilfeller man ikke finner vedkommende, så er en våt grav også en verdig grav.

Justisdepartementet er for øvrig rette vedkommende for spørsmål vedrørende oppfølgningen av forslagene i NOU 1999: 16.

Den artikkel det vises til i Fiskerbladet er formodentlig basert på en misforståelse.