Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:46 (1999-2000)
Innlevert: 08.11.1999
Sendt: 08.11.1999
Besvart: 16.11.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Den Nord-Atlantiske Sjøpattedyrkommisjonen (NAMMCO), som Norge er vertsnasjon for, er lokalisert i Tromsø og har ved flere anledninger søkt om å få lokaler i Polarmiljøsenteret, men har fått avslag hver gang med begrunnelse at det ikke er plass. Så kan vi 29.10 lese i avisa Nordlys at det er funnet plass til Verdens Naturfond (WWF). WWF motarbeider konsekvent den norske regjeringens sjøpattedyrpolitikk.
Hva er årsaken til at det er funnet plass til WWF, men ikke NAMMCO?

Begrunnelse

NAMMCO er en organisasjon som på regjeringsnivå arbeider med spørsmål om sjøpattedyr. De har lenge forsøkt å få tildelt lokaliteter på Polarmiljøsenteret i Tromsø for å bedre kunne dra nytte av den forskning som foregår både på sjøpattedyr og miljø på senteret. I tillegg kan også Polarmiljøsenteret dra nytte av den kompetanse NAMMCO innehar.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: I oppfølgingen av St.meld.nr. 42 (1992-93) Norsk polarforskning ble Polarmiljøsenteret etablert i Tromsø i 1994, og er et avtalefestet, faglig og logistisk samarbeid mellom

Miljøverndepartementets ytre etater, og Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning og Norges geologiske undersøkelser.

Samlokalisering har vært en viktig forutsetning for at Polarmiljøsenteret skulle kunne bli den samarbeidsorganisasjon og det faglige tyngdepunkt innen miljøvern og samarbeid i nordområdene som man tok sikte på. Senterbygget som sto ferdig i 1998, ble dimensjonert ut fra senterdeltakernes definerte rombehov, og i utgangspunktet var det ikke planlagt med arealer for utleie. Det har imidlertid vist seg å bli noe ledig plass, og en rekke organisasjoner og institusjoner har meldt sin interesse med hensyn til leie av lokaler, herunder NAMMCO og WWF.

Både NAMMCO og WWF er faglig interessante organisasjoner sett i forhold til den kompetanse Polarmiljøsenteret representerer. NAMMCO har oppgitt et rombehov tilsvarende fire kontorer samt møterom, og dette har det dessverre ikke vært ledig kapasitet til å kunne imøtekomme. WWF's hadde et rombehov tilsvarende et kontor, og dette lot seg dekke innenfor det begrensede ledige arealet som sto til disposisjon for utleie. Det kan imidlertid åpne seg muligheter for NAMMCO dersom det senere skulle bli tilstrekkelig ledige kontorlokaler, eller ved en eventuell utvidelse av kapasiteten i eller i tilknytning til Polarmiljøsenteret.