Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:40 (1999-2000)
Innlevert: 05.11.1999
Sendt: 05.11.1999
Besvart: 12.11.1999 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Vil finansministeren ta et initiativ til at Norwegian Ammunition Disposal Company A/S kan utføre oppdrag for NATO i Norge med destruksjon av ammunisjon uten merverdiavgift?

Begrunnelse

Norwegian Ammunition Disposal Company AS (NAD), har utviklet metoder og fått nødvendige godkjennelser fra offentlige myndigheter til destruksjon av både sivile og militære eksplosiver ved sprengning i de nedlagte gruveanleggene på Løkken Verk i Sør-Trøndelag. Selskapet har vært under kontinuerlig utvikling siden etableringen i 1990.

NAD inngikk høsten 1996 kontrakt med NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) om destruksjon av amerikansk ammunisjon. Ammunisjonen var lagret i Tyskland og ble transportert til Norge, hvor den er destruert ved sprengning i Astrup gruve på Løkken Verk. Arbeidet ble avsluttet i april 1999.11.04.

I kontrakten mellom NAD og NAMSA er det tatt inn en klausul med følgende tekst:
"NAMSA, as a subsidiary body of NATO is, by application of the Ottawa Agreement, dated 20. September 1951, exempt from all taxes and duties"

Med bakgrunn i denne klausulen har NAMSA krevd å få utført destruksjonen av ammunisjonen uten merverdiavgift. NAD aksepterte dette kravet uten å undersøke riktigheten av kontraktens påstand noe nærmere. Dette ut i fra at selskapet faktisk ved et tidligere høve hadde blitt innvilget et tilsvarende fritak. Den gangen var ammunisjonen riktignok lagret i Norge, men eier og oppdragsgiver var tysk.

Det skal i denne sammenheng bemerkes at NAD i henhold til Lov om merverdiavgift § 13, 2. ledd nr. 1 er klar over at det skal betales merverdiavgift ved omsetning av tjenester som gjelder varer. Destruksjon av ammunisjon omfattes derfor av denne bestemmelsen, og tilsvarende tjenester for norske kunder faktureres alltid med utgående merverdiavgift.

Problemene knyttet til NAMSA kontrakten startet ved at Sør-Trøndelag fylkesskattekontor (SFK) ikke fant å kunne akseptere fritak for merverdiavgift på det grunnlag som NAS hevdet, og derfor har NAD vært nødt til å betale inn i overkant av 1 million kroner i merverdiavgift. NAD tok våren 1998 kontakt med Advokatfirmaet Arthur Andersen & Co (AAA) for å få saken vurdert. I samarbeide med AAA kom en frem til at en skulle søke å få en prinsipiell avgjørelse i saken, og det ble derfor utarbeidet, og den 11. juni 1998 også sendt, en søknad til Skattedirektoratet. Direktoratet sendte nesten umiddelbart saken over til Finansdepartementet - der den har vært til behandling i 16 måneder.

Etter at arbeidet med destruksjonen var fullført - for øvrig til oppdragsgivers fulle tilfredshet - ble det også satt i gang arbeide med å få refundert momsen via Østfold fylkesskattekontor (ØFS) - som er saksbehandler for slike saker. Ettersom NAMSA ikke har betalt moms - og det hjelper tydeligvis ikke at NAD har - så sier ØFS at der ikke er noe å refundere. NAMSA på sin side sier at de ikke vil betale moms før norske myndigheter har gitt en garanti for at de får sine penger tilbake, og hos norske skattemyndigheter sitter garantiene som kjent svært så langt inne.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Som det går frem av begrunnelsen for spørsmålet, har Finansdepartementet hatt denne saken til behandling i lengre tid. Slik faktum ligger an i saken, synes det vanskelig å tolke regelverket slik at avgiftsfritak følger uten videre. På den annen side gjør det seg gjeldende likhetshensyn i forhold til andre avgiftsfrie situasjoner i det NATO-baserte, internasjonale samarbeid om destruksjon av overflødige utstyrslagre. En vurderer derfor om det er forsvarlig å gi dispensasjon fra avgiftsplikten. Dette er en komplisert og tidkrevende vurdering. Det tas nå sikte på avgjørelse i departementet i løpet av kort tid.