Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:42 (1999-2000)
Innlevert: 05.11.1999
Sendt: 05.11.1999
Besvart: 11.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Det har i lang tid vært kjent at avhør av asylsøkere skal overføres til UDI. Hva slags forberedelser og eventuell opplæring har en satt i gang for å forberede ansatte i UDI på denne type arbeidsoppgaver?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ansvaret for asylavhørene skal overføres fra politiet til Utlendingsdirektoratet 1.7.2000. Foruten å legge til rette for at Utlendingsdirektoratet har tilstrekkelige ressurser til å kunne overta asylavhørene, har Justisdepartementet tatt initiativ til å opprette en arbeidsgruppe med deltakelse fra direktoratet og politiet for å utarbeide nye og gode informasjonsrutiner mellom UDI og politiet, når avhørene overføres. Dette er nødvendig da politiet fortsatt vil måtte bistå i arbeidet med å avklare asylsøkernes identitet og reiserute.

Ut over dette vil Utlendingsdirektoratet gjennomføre et omfattende arbeid for å forberede overtakelsen av asylintervjuene. Arbeidet er organisert som et prosjekt med 7 arbeidsgrupper som arbeider med ulike problemstillinger relatert til overtakelsen. Arbeidsgruppene tar for seg følgende temaer:

1. Opplæring: Dette arbeidet er todelt. Første del er å utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram, som skal sikre at saksbehandlerne på en rask og effektiv måte skal kunne gjennomføre faglig forsvarlige asylintervjuer.2. Gjennomføring av asylintervju: Det skal utarbeides et helhetlig opplegg for å sikre at asylintervjuene gjennomføres på en slik måte at effektiviteten i saksbehandlingen øker, samtidig som rettssikkerheten for asylsøkeren ivaretas. Arbeidet omfatter organisering, regler og prosedyrer.

3. Rutiner ved spesielle hensyn hos søker (alder, kjønn, helseproblemer): Arbeidet omfatter rutiner og retningslinjer, inklusive retningslinjer som sikrer at barn blir hørt på en bedre måte enn i dag. Det skal også etableres retningslinjer for intervju av kvinner som kan ha vært utsatt for kjønnsrelatert forfølgelse.4. Bruk av tolk: Det skal utarbeides et helhetlig opplegg for tolking ifm asylintervjuene. Dette inkluderer praktisk organisering, kvalitetstesting av tolker, og en gjennomgang av retningslinjer for tolkens rolle i asylintervjuene. Bruk av nye tekniske hjelpemidler i tolkesituasjonen skal også vurderes.5. Tilrettelegging for overtakelsen: Det skal utarbeides praktiske løsninger for støttefunksjoner som transport og div. koordineringsoppgaver.6. Ressursbehov og organisering: Det skal utarbeides forslag til en effektiv organisasjonsmodell for UDIs gjennomføring av asylintervjuene. Herunder må man avklare personal- og kompetansebehov, samordne saksflyten, vurdere beredskapsordninger ved større ankomster, og fastlegge organisasjonsmodell for gjennomføring av asylintervjuet.7. Landdatadase: Det skal utarbeides forslag til et datasystem for distribuering av oppdatert landinformasjon til saksbehandlerne.