Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:43 (1999-2000)
Innlevert: 05.11.1999
Sendt: 05.11.1999
Besvart: 09.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Jeg er gjort oppmerksom på at det er søkt om å få opprette kompetansesenter for smertebehandling ved RiT. Smertebehandling er et svært viktig medisinsk område med store konsekvenser for de pasienter det gjelder og et område med stort forbedringspotensiale. Når mener statsråden at søknaden vil kunne besvares?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er i Nasjonal Kreftplan vedtatt å etablere kompetansesentre for lindrende behandling ved alle landets regionsykehus. Det ble bevilget 5 mill. kroner til oppbygging av kompetanse innen lindrende behandling ved alle regionsykehusene i 1999. Sør-Trøndelag fylkeskommune ble i mai i år tildelt 1 mill. kroner til oppgradering av den utadrettede virksomheten ved Regionsykehuset i Trondheims seksjon for lindrende behandling.

Det er foreslått midler til videre utbygging og drift i 2000. I tillegg foreslås avsatt ytterligere 5 mill. kroner til å styrke regionsykehusenes kompetanse innen lindrende behandling for å ivareta også andre sykdommer enn kreft.

Søknaden fra RiT ble mottatt i departementet 18.10.99. Mest sannsynlig vil denne søknaden bli behandlet innenfor rammen av regionsykehustilskuddet. Søknadsfristen for dette tilskuddet er satt til 31. januar 2000 med forbehold om endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling. Det er lagt til grunn i budsjettforslaget at det totale søknadsbeløpet fra hver enkelt fylkeskommune som får tilskudd til kompetansesentra og andre særskilte funksjoner, må holdes innenfor den oppsatte rammen for 2000. Søknaden er allerede oversendt Statens Helsetilsyn for faglig vurdering.